Publicēts 12 oktobris 2018

Kapsula2Lai pielāgotu vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi jaunajam vispārējās izglītības mācību saturam, Dobeles novadā norisinās vērienīga izglītības iestāžu modernizācija.

Turpinot īstenot ES struktūrfondu projektu*, Dobeles novadā uzsākti Dobeles Valsts ģimnāzijas piebūves – Dabaszinātņu centra – būvniecības darbi, un 2018. gada 11.oktobrī jaunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula.

Dabaszinātņu mācību centrs, kur skolēni varēs padziļināt zināšanas fizikā, ķīmijā, bioloģijā un matemātikā, būs mūsdienu prasībām atbilstoša, moderna un ergonomiska mācību vide ar 12 mācību klasēm, laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām. Mācību klases tiks papildinātas ar moderniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. Jaunais Dabaszinātņu mācību centrs būs pieejams ne tikai Dobeles Valsts ģimnāzijas, bet arī Dobeles 1.vidusskolas skolēniem. Jaunbūvē tiks izveidots arī reģionālais metodiskais centrs Dobeles Valsts ģimnāzijas vajadzībām.

Tāpat tiek turpināti būvniecības darbi Dobeles dienesta viesnīcai, kas tiks izmantota Dobeles novada izglītības iestāžu audzēkņu izmitināšanai. To paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2018.gada beigām. Būtiski ieguldījumi plānoti arī esošo Dobeles Valsts ģimnāzijas telpu atjaunošanai un Dobeles sākumskolas pārbūvei, modernizējot esošās, kā arī izbūvējot papildu mācību klases. Projektā paredzēta arī Dobeles sākumskolas sporta zāles būvniecība. Visus skolu infrastruktūras objektus Dobeles novadā plānots pabeigt līdz 2019.gada beigām. Kopējās projekta izmaksas ir 9,5 milj. euro, tai skaitā, ERAF finansējums – 3,5 milj. euro, valsts budžeta dotācija 735 tūkstoši euro apmērā un pašvaldības līdzfinansējums 5,2 milj. euro.

Izglītības un zinātnes ministrijas struktūrfondu projektu ietvaros laika posmā no 2014. līdz 2023. gadam izglītības iestāžu infrastruktūrā plānots ieguldīt vairāk nekā 280 miljonus eiro (ERAF finansējums 142,9 milj. euro, valsts un pašvaldību līdzfinansējums – ne mazāk kā 138 milj.euro). Infrastruktūras uzlabojumi paredzēti vairāk nekā 100 vispārējās izglītības iestādēs 38 pašvaldībās. Finansējums tiek piešķirts modernas, ergonomiskas un higiēnas prasībām atbilstošas mācību vides izveidei, jaunu dabaszinātņu un matemātikas kabinetu iekārtošanai, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanai un aprīkojuma iegādei, kā arī vismaz divu vispārējās izglītības iestāžu sporta infrastruktūras sakārtošanai, dienestu viesnīcu modernizēšanai un valsts ģimnāziju reģionālo metodisko centru attīstībai.

* Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskais atbalsta mērķis "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi"