Publicēts 12 oktobris 2018

claudia 587578 unsplashIzglītības un zinātnes ministrija sākusi īstenot valsts pētījumu programmu “Latviešu valoda” un aicina zinātniekus līdz šā gada 1. novembrim pieteikt projektus atklātajā konkursā. Kopējais pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 3 008 916 eiro.

Programmas virsmērķis ir stiprināt latviešu valodas kā mūsu valsts identitātes un vērtības veidojošā pamatelementa ilgtspēju, lingvistisko kvalitāti un konkurētspēju Latvijā un pasaules valodu kontekstā.

Šā gada 17.oktobrī plkst.14.00 Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi rīkos informatīvu semināru projektu iesniedzējiem. Tajā varēs uzzināt par valsts pētījumu programmas mērķiem un uzdevumiem, kā arī konkursa organizāciju un projektu pieteikumu noformēšanu, tostarp par Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas izmantošanu. Interesenti reģistrēties dalībai seminārā var, aizpildot pieteikuma anketu.

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi pieejami Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā.

Valsts pētījumu programma radīs labvēlīgus apstākļus latviešu valodas attīstībai un Latvijas lingvistiskā kultūras mantojuma saglabāšanai nepieciešamās zināšanu bāzes un cilvēkkapitāla attīstībai. Programmas ietvaros tiks identificēti un pētīti latviešu valodas ilgtspējai un attīstībai nozīmīgākie jautājumi, kuru risināšanai ir nepieciešams fokusēt Latvijas zinātnisko institūciju, ieskaitot augstskolu, darbu, kā arī tiks īstenoti pasākumi sabiedrības informēšanai un iesaistei.

Programmas īstenošanas mērķis ir paplašināt zināšanu bāzi latviešu valodniecības un tās saskarjomu zinātnēs, veicinot latviešu valodas un lībiešu valodas kā autohtonās valodas izpēti un attīstību. Tāpat arī tiks sekmēta valodas resursu digitalizācija un analīze, nodrošinot sabiedrībai nepieciešamo pētniecisko rezultātu pieejamību, tostarp digitāli.

Valsts pētījumu programmā “Latviešu valoda” noteikti desmit uzdevumi latviešu valodas ontoloģijas, sociolingvistikas, fonētikas, gramatikas, latviešu valodas semantikas, teorētiskās un praktiskās leksikogrāfijas, latviešu onomastikas un terminoloģijas, tulkojumzinātnes un kontaktlingvistikas, latviešu valodas didaktikas un mācīšanas metodikas, ģeolingvistikas, kā arī lībiešu valodas izpētē un attīstībā.

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas un attīstīt jaunus produktus, procesus un pakalpojumus, tādā veidā veicinot šīs nozares un valsts stratēģisko attīstības mērķu sasniegšanu. Valsts pētījumu programmas mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozaru ministrijas, konsultējoties ar Latvijas Zinātņu akadēmiju un Latvijas Zinātnes padomi.