Publicēts 05 novembris 2018

85fifteen 323874 unsplashTā kā Latvijā profesionālās izglītības satura īstenošanā notiek pāreja uz modulāro pieeju, arī nodarbinātajiem vecumā no 25 gadiem ES fondu projekta ietvaros turpmāk būs iespēja apgūt modulārās profesionālās izglītības programmas. Tas ļaus īsākā laikā apgūt koncentrētāka satura izglītības programmas daļu, paaugstinot savas darba prasmes atbilstoši darba tirgus mainīgajām prasībām.

Šodien, 2018. gada 5. novembrī, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi", kas nosaka darba ņēmēju iesaisti savas kvalifikācijas paaugstināšanā ES fondu projekta ietvaros.

Līdz šim projektā iesaistītie varēja izvēlēties mācīties profesionālās tālākizglītības programmā, profesionālās pilnveides programmā vai kādā neformālās izglītības programmā. Turpmāk strādājošiem būs iespēja apgūt arī modulārās profesionālās izglītības programmas, kas paredz iespēju īsākā laikā apgūt atsevišķu modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, rezultātā saņemot apliecību par apgūtajām zināšanām un prasmēm.

Tāpat ir precizēta projekta mērķa grupa, kā prioritāro mērķa grupu nosakot nodarbinātos vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni - pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību.
Pieņemtie grozījumi paredz arī iespēju nodarbinātai personai mācībās iesaistīties atkārtoti, ja cilvēks dažādu iemeslu dēļ iesāktās mācības nav pabeidzis. Vienīgais nosacījums – mācībām atkārtoti drīkst pieteikties ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc mācību pārtraukšanas dienas.

Lai cilvēki saņemtu kvalitatīvus izglītības pakalpojumus atbilstoši projekta mērķim, grozījumi paredz noteikt jaunu kritēriju sadarbības partneru – izglītības iestāžu – iesaistei. Turpmāk tiks izvērtēts, vai izglītības iestāde pēdējā gada laikā nav būtiski pārkāpusi projekta īstenošanas nosacījumus, un atlasē izglītības iestādes tiks gradētas pēc to nodrošināto mācību kvalitātes. Grozījumi arī paredz, ka turpmāk sadarbības līgumus prioritāri slēdz ar profesionālās izglītības kompetences centra statusu ieguvušām profesionālās izglītības iestādēm.

Izstrādātais noteikumu projekts paredz arī vairākus tehniskus grozījumus, precizējumus un nosacījumus skaidrākai un nepārprotamai noteikumos ietverto nosacījumu uztverei.

Ar valdībā pieņemto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties MK mājaslapā.