Publicēts 05 novembris 2018

rawpixel 579231 unsplashValdība šodien, 2018.gada 5.novembrī, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātos Ministru kabineta noteikumus par Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitālo mācību līdzekļu izstrādei jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē.

Šī mērķa īstenošanai kopumā plānoti gandrīz 1,9 milj. eiro, no kuriem 1,3 milj. eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Finansējumu varēs saņemt komersanti, kas izstrādās un atklātā konkursā iesniegs projektu, tajā plānojot sadarbību ar vismaz divām izglītības iestādēm.

Komersanti aicināti izstrādāt jaunus, interaktīvus un daudzveidīgus digitālos mācību un metodiskos līdzekļus vai adaptēt ārvalstu digitālos mācību un metodiskos līdzekļa izmantošanai Latvijā. Visu apstiprināto projektu īstenošanas rezultātā ir jāizveido vismaz 50 digitālie mācību un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē.

Noteikumi paredz, ka komersantam būs jānodrošina līdzfinansējums projekta īstenošanai vismaz 30% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Eiropas Sociālā fonda finansētā viena projekta minimālās izmaksas noteiktas ne mazāk kā 21 000 eiro, bet maksimālās – 200 000 eiro.

Projekta finansējuma saņēmējs būs atbildīgs par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti. Turklāt informācija par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekli tiks iekļauta Valsts izglītības satura centra digitālo mācību resursu krātuvē.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādā rekomendācijas par digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādi vai adaptāciju jaunā mācību satura ieviešanai. Rekomendācijas tiks pievienotas atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumam atlases kārtas izsludināšanas brīdī.

Ar valdības pieņemtajiem noteikumiem “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” var iepazīties MK mājaslapā