Publicēts 05 novembris 2018

chuttersnap 146799 unsplashIzvērtējot 2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu otrajā projektu konkursā saņemtos iesniegumus, nolemts atbalstīt 41 projektu, kuru finansēšanai paredzēti 8,5 milj. eiro. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes projektu zinātnisko ekspertīzi un to atbilstību katrai specifiskajai zinātnes jomai, projektus vērtēja neatkarīgi ārvalstu zinātnieki – eksperti.

Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu otrajā konkursā tika pieteikti 306 projekti par kopējo summu 59 416 888 eiro. Projektus iesniedza 34 zinātniskās institūcijas, iesaistot 2607 zinātniskos darbiniekus, tostarp 977 studējošos. Konkursā varēja piedalīties tās zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Projektu īstenošanas termiņš ir 24 mēneši jeb 2 gadi (pirmajā konkursā projektu īstenošanas laiks bija 36 mēneši).

Projekti tika pieteikti visās sešās zinātnes nozaru grupās un deviņos prioritārajos zinātnes virzienos. Gandrīz divas trešdaļas jeb 211 no iesniegtajiem bija starpnozaru projekti. Visvairāk projektu tika iesniegti dabaszinātņu nozares grupā un inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātņu nozaru grupā – katrā 83, tālāk seko medicīna un veselības zinātnes ar 55 projektiem, sociālās zinātnes – 42, humanitārās un mākslas zinātnes – 38 lauksaimniecības, meža un veterināro zinātnes ar 27 projektiem. Fizikas un astronomijas zinātnes nozarē iesniegti 35 projekti, savukārt kā papildu nozare visbiežāk norādīta bioloģija – 29 projektiem. Zinātnieki savu projektu tēmas visvairāk orientē uz pirmo prioritāro virzienu “Tehnoloģijas, materiāli un inženiersistēmas produktu un procesu pievienotās vērtības palielināšanai un kiberdrošībai”.

2018. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā ir ieviestas vairākas iniciatīvas – obligāta studējošo un doktora grāda pretendentu iesaiste, pētniecības un studiju vides sasaiste, kā arī zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšana. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkurss norisinās atbilstoši 2017. gada nogalē valdībā apstiprinātajai jaunajai fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtībai.

2018. gada pirmajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā tika atbalstīts 61 projekts.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta, uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātnes nozarēs. Pirmo reizi fundamentālo un lietišķo pētījumu īstenošanā tiek ieguldīts tik liels finansējuma apjoms – nākamajos trīs gados paredzēts finansēt projektus kopumā par 27,5 miljoniem eiro.

Finansētie projekti (.pdf)