Publicēts 03 decembris 2018

123Uzbekistana 0312182018. gada 3. decembrī Taškentā (Uzbekistānā) notika Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās specializētās izglītības ministrijas konsultācijas izglītībā un zinātnē. Sanāksmē tika pārrunāta informācijas apmaiņa par abu valstu izglītības un zinātnes jomas prioritātēm, tostarp, pedagogu sākotnējā sagatavošana un profesionālā pilnveide, materiāltehniskās bāzes uzlabošana, savstarpējā izglītības diplomu un kvalifikāciju atzīšanas jautājumi, izglītības internacionalizācija u.c.

Uzbekistānas puse apliecināja savu interesi arī turpmāk piedalīties Eiropas Savienības un Centrālāzijas Izglītības platformas pasākumos un pauda cerību, ka tā turpinās savu darbību arī pēc 2019. gada. Pozitīvi tika novērtēta Latvijas līdzšinējā iesaiste, aicinot arī turpmāk aktīvi piedalīties platformas pasākumos, pārstāvot Eiropas Savienību. Uzbekistānas puse īpaši atzinīgi novērtēja Latvijas ekspertu profesionalitāti un ieguldījumu platformas pasākumu norisē, kas sniegusi nozīmīgu ieguldījumu arī izglītības reformu īstenošanā Uzbekistānā, tostarp, veidojot Uzbekistānas kvalifikāciju ietvarstruktūru.

Latvija kopš 2015. gada ir vadošā Eiropas Savienības (ES) valsts profesionālajā izglītībā ES un Centrālāzijas izglītības platformas ietvaros. Latvijas eksperti arī aktīvi piedalās augstākās izglītības pasākumos. Šīs platformas ietvaros notiek regulāra informācijas un pieredzes apmaiņa par aktuāliem izglītības jautājumiem, īstenotajām izglītības reformām, tādējādi sniedzot atbalstu izglītības reformu īstenošanā Centrālāzijas valstīs.

Vizīte tika īstenota IZM projekta “Atbalsts izglītības jomas reformām un sadarbības veicināšanai ar Centrālāzijas valstīm” ietvaros. Projekts 2018. gadā saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu no attīstības sadarbības budžeta.

Uzbekistānas pārstāvji piedalīsies arī IZM organizētajā forumā “Pārrobežu sadarbība starp Baltijas un Centrālāzijas valstīm augstākās izglītības attīstībai”, kas norisināsies Rīgā (Latvijā) 2018. gada 14. decembrī.

Šobrīd spēkā ir 2008. gada 6. oktobrī parakstītais Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Uzbekistānas Republikas Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas līgums par sadarbību izglītībā. 3. decembra vizītes laikā Uzbekistānas Augstākās un vidējās specializētās izglītības ministrija informēja, ka tā ir izskatījusi Latvijas līguma projekta priekšlikumu un nosūtījusi atbildi Latvijas pusei pa diplomātiskajiem kanāliem, vienlaikus paužot interesi minēto starpaldību līgumu parakstīt jau 2019. gadā.

2017./2018. mācību gadā Latvijā studēja 1116 studenti no Uzbekistānas, kas ir otrā lielākā ārvalstu studentu grupa jeb 14,8% no visiem ārvalstu studentiem. Pamatojoties uz divpusējo sadarbības līgumu un Valsts izglītības attīstības aģentūras saņemto pieteikumu izvērtēšanas rezultātiem, 2018./2019. akadēmiskā gada konkursā tika piešķirtas 12 stipendijas Uzbekistānas studentiem un pētniekiem (9 studijām un 3 pētniecībai) un 4 stipendijas dalībai vasaras skolās.