Publicēts 07 janvāris 2019

VNIL zinojuma vaks 2018Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kā nacionālais koordinācijas punkts Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai 2018.gadā sagatavoja ziņojumu “Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā”, kurā sniegts pārskats par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas sistēmu attīstību no 2012. līdz 2018. gadam.

2018. gada 11. decembrī ziņojums tika prezentēts Eiropas Komisijas izveidotajā EKI Konsultatīvās grupas 48. sanāksmē, Briselē, Beļģijā. Sanāksmē Latviju pārstāvēja AIC direktore Baiba Ramiņa un Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele. Latvija saņēma pozitīvu vērtējumu par paveikto neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas jautājumos, un ziņojums tika atzīts par vērtīgu un uzticamu izziņas avotu.

Latvijā kopš 2011.gada profesionālajā izglītībā (LKI 2.-4. līmenis) un kopš 2012.gada augstākajā izglītībā (LKI 5.-7. līmenis) ir noteikta kārtība, kādā tiek atzīti personas neformālās un ikdienas mācīšanās rezultāti.

Profesionālajā izglītībā atzīšanas process ietver maksas profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, par kura veiksmīgu nokārtošanu tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība. Pēdējo sešu gadu laikā vērojama sabiedrības interese apliecināt savu profesionālo kvalifikāciju LKI 2.-4. līmenī. Līdz šim vairāk nekā 5500 personas sekmīgi nokārtojušas eksāmenu un ieguvušas kvalifikāciju, kas ļauj iekļauties darba tirgū vai veicina karjeras izaugsmi. Arī darba devēji atzinīgi novērtējuši iespēju darba ņēmējiem apliecināt savas zināšanas un prasmes, kas iegūtas darba pieredzē.

Savukārt augstākajā izglītībā tā ir iespēja dokumentāri apliecināt dzīvē, darbā un dažādās mācībās iegūto kompetenču atbilstību augstskolas vai koledžas studiju programmas sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem, kas dod iespēju samazināt studiju programmas kursu apjomu un ilgumu. Iesniegtos dokumentus izvērtē augstskolas vai koledžas izveidotā komisija, kura pieņem lēmumu par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanu, un piešķir atbilstošu kredītpunktu skaitu. Komisija var noteikt arī papildu pārbaudījumus. Tādējādi iesniedzējam ir nodrošināta iespēja iestāties attiecīgās studiju programmas atbilstošā studiju posmā.

Plašāku informāciju un bezmaksas konsultācijas par neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšanas iespējām var saņemt profesionālās izglītības iestādē, augstskolā vai koledžā.

Ziņojums “Neformālās un ikdienas mācīšanās rezultātu atzīšana Latvijā” nodots publicēšanai Eiropas Komisijas izveidotajā Eiropas izglītības iespēju un kvalifikāciju portālā: https://ec.europa.eu/ploteus/content/validation-non-formal-and-informal-learning, kā arī pieejams AIC mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija/izglitibas-sistema un Latvijas nacionālā koordinācijas punkta EKI mājaslapā: http://www.nki-latvija.lv/publikacijas/latvijas-nkp-publikacijas latviešu un angļu valodā.

Ziņojums tika sagatavots ar Eiropas Komisijas projekta “National Europass Centre + EQF NCP 2018-2020” (Nr. VS/2018/0241) atbalstu.