Publicēts 15 janvāris 2019

No 2019. gada 1.augusta Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu plānots pievienot Priekuļu tehnikumam, izveidojot profesionālās izglītības kompetences centru “Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums”. Šīs pārmaiņas ļaus paaugstināt profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, veicinās profesionālās izglītības kompetences centru izcilību un profesionālās izglītības attīstību Vidzemes reģionā.

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola šobrīd ir Cēsu novada pašvaldības padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde, savukārt Priekuļu tehnikums atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolā 2018./2019.mācību gadā profesionālās vidējās izglītības programmās mācās 212 audzēkņi sešās izglītības programmās - Apģērbu dizains, Būvdarbi, Enerģētika un elektrotehnika, Koka izstrādājumu dizains, Kokizstrādājumu izgatavošana un Programmēšana. Savukārt Priekuļu tehnikumā šobrīd mācās vairāk nekā 500 jauniešu, apgūstot gan līdzīgas izglītības programmas, piemēram, Būvdarbi un Programmēšana, kā arī vairākas citas – Autotransports, Mašīnzinības, Lauksaimniecības tehnika, Augkopība, Ēdināšanas pakalpojumi, Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli u.c.

Lai iestādes savstarpēji nekonkurētu un tiktu nodrošināts optimāls profesionālās izglītības izvietojums reģionā, sadarbojoties Cēsu novada pašvaldībai un ministrijai, pieņemts lēmums stiprināt izglītības iestādes un optimizēt abu iestāžu resursus. Tādējādi tiks uzlabota profesionālās izglītības kvalitāte, nodrošināta izglītības iestāžu vienota valsts pārvaldība, racionāli plānojot izglītības programmu īstenošanu mācību ēkās Priekuļos un Cēsīs, kā arī efektīvi izmantojot pieejamos resursus. Jaunās izglītības iestādes attīstībā svarīga būs Priekuļu tehnikuma kā profesionālās izglītības kompetences centra pieredze izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Abās profesionālās izglītības iestādēs tiek īstenotas ar dažādu nozaru tehnoloģijām saistītas profesionālās izglītības programmas, savukārt dizains ir definēts kā stratēģiskas attīstības virziens, kas var veiksmīgi sekmēt vides ilgtspēju, zaļo ekonomiku un tautsaimniecības attīstību. Tieši tāpēc jaunās izglītības iestādes nosaukums izvēlēts - Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums, apvienojot tradicionālās izglītības, jauno tehnoloģiju un inovāciju mijiedarbību profesionālās izglītības izcilības veicināšanā.

Stājoties spēkā Ministru kabineta (MK) rīkojumam, Priekuļu tehnikums pārņem arī Cēsu novada pašvaldības uzņemtās saistības ES struktūrfondu projektos. Līdz ar to valdība šodien apstiprināja arī IZM izstrādātos grozījumus MK noteikumos, kas reglamentē ERAF finansējuma piešķīrumu profesionālo izglītības iestāžu modernizācijai. Turpmāk viena ES fondu specifiskā atbalsta ietvaros Priekuļu tehnikums varēs īstenot vairākus projektus, kā arī saņems projekta “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas modernizācija” maksimālo plānoto finansējumu. Grozījumi paredz, ka projekts Priekuļu tehnikumam jāīsteno ar sadarbības partneri - Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Ar šodien, 2019. gada 15. janvārī, valdībā apstiprināto rīkojuma projektu “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu” un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties MK mājaslapā.