Publicēts 16 janvāris 2019

Tenisa centrā “Lielupe” jau otro gadu turpinās vērienīgs rekonstrukcijas projekts, kura īstenošanai no valsts budžeta piešķirti vairāk nekā 10,8 milj eiro, kā arī papildus piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 1,4 milj. eiro apmērā ēku energoefektivitātes paaugstināšanai. Projekts noslēgsies 2019.gadā, tenisa centram “Lielupe” kļūstot par modernāko tenisa centru Baltijā, kas pilnībā atbilst pasaules tenisa turnīru standartiem.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) novērtē Valsts kontroles (VK) ieguldīto darbu revīzijas “Ko iegūstam no 11,5 miljoniem eiro tenisā” veikšanā un problēmu identificēšanā, kas palīdzēs novērst konstatētos trūkumus un nepilnības. Virkne sniegto ieteikumu ir saprotami un noderīgi, tomēr vienlaikus IZM norāda - ja revīzija tiktu veikta pēc projekta “Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcija” pabeigšanas, atsevišķi secinājumi vairs nebūtu aktuāli, jo liela daļa ziņojumā konstatēto ieteikumu jau būtu ieviesti. Arī finanšu rādītāju novērtēšana būtu uzskatāma par objektīvu pēc plānoto rekonstrukcijas darbu pabeigšanas 2019.gadā.

Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projektu bija plānots īstenot no 2007. gada līdz 2011. gadam, paredzot tam 19,2 milj. eiro lielu valsts budžeta finansējumu. Taču finanšu un ekonomiskās krīzes ietekmē valdība vairākkārt pieņēma lēmumus atlikt rekonstrukcijas projekta īstenošanu. Rekonstrukcijas darbi tika uzsākti tikai 2017.gada septembrī un tos plānots īstenot līdz 2019.gada septembrim ar valsts budžeta finansējumu 10,8 milj. eiro. Tādējādi secināms, ka pēc Tenisa centra "Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanas valsts budžetā, salīdzinot ar 2007.gadā plānotajām šī projekta izmaksām, tiks ietaupīti vairāk nekā 8 milj. eiro.

Tāpat svarīgi atzīmēt, ka pirms projekta uzsākšanas 2017. gadā bija nepieciešams veikt izmaiņas arī rekonstrukcijas projekta saturā, jo no 2014. gada būvniecības procesu regulējošajos tiesību aktos un standartos tika veiktas būtiskas izmaiņas, t.sk., būtiski paaugstinot prasības attiecībā uz sabiedriskas nozīmes ēku projektēšanas, ekspertīzes veikšanu un būvniecības procesu ar mērķi nodrošināt sabiedriski nozīmīgu ēku drošību.

Tāpēc IZM nevar piekrist VK viedoklim, ka IZM nav nodrošinājusi efektīvu rekonstrukcijas projekta sagatavošanu un vadību laika posmā no 2007.gada līdz 2016.gadam, pieļaujot Tenisa centrā “Lielupe” 714 116 eiro izlietošanu neatbilstoši piešķīruma mērķim.

Ministrija kā nacionālās sporta bāzes “Tenisa centrs "Lielupe" valsts kapitāla daļu turētāja savus pienākumus ir pildījusi un pilda kā krietns un rūpīgs saimnieks, valsts budžeta līdzekļus tērējot pārdomāti un lietderīgi. 2019.gada laikā tiks veikta Tenisa centra vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrāde 2020-2024.gadam, pamatojoties uz noteiktajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, nefinanšu un finanšu mērķiem. Stratēģija ietvers arī darbības VK revīzijas ziņojumā minēto ieteikumu ieviešanai. Savukārt atsevišķu VK ieteikumu izpilde ir plānveida darbi, kuri tiks veikti secīgi pēc projekta pabeigšanas.

Tenisa centrs “Lielupe” šobrīd veic visas nepieciešamās darbības centra attīstībā, veltot pastiprinātu uzmanību projekta īstenošanai un paralēli veicot priekšdarbus, lai pēc projekta noslēgšanās maksimāli nodrošinātu jaunās infrastruktūras noslodzi.

Centra pārbūve ļaus nākotnē organizēt starptautiska mēroga tenisa sacensības gan iekštelpās, gan āra laukumos, nostiprinot Latvijas pozīcijas starptautiskajā tenisa arēnā. Ikdienā centra pakalpojumus izmantos ne tikai Latvijas Tenisa savienības sportisti un nacionālā tenisa izlase, bet arī bērni, jaunieši un citi tenisa entuziasti. Tenisa centra pārbūve nodrošinās tenisa kā sporta veida attīstības iespējas visplašākajā nozīmē un veicinās jau esošo Latvijas tenisistu spožo sasniegumu tālāku attīstību. Pēc rekonstrukcijas Tenisa centrs kļūs par konkurētspējīgu infrastruktūras pakalpojumu sniedzēju ne tikai Latvijā, bet arī Baltijas līmenī, kā arī turpinās nodrošināt iespēju centru izmantot ikvienam tenisa entuziastam fiziska un aktīva dzīvesveida un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas ietvaros.

Tenisa centram ir piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, savukārt 2017.gadā IZM nodrošināja 100% kapitāla daļu īpašumtiesību iegūšanu Tenisa centrā “Lielupe”.