Publicēts 23 janvāris 2019

Suplinska 1Trešdien, 2019. gada 23. janvārī, Saeimā tika parakstīta Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību un apstiprināta jaunā valdība. Par izglītības un zinātnes ministri kļuvusi Ilga Šuplinska.

I.Šuplinska ir filoloģijas doktore, profesore un pētniece Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, viņas akadēmiskā darba stāžs ir 26 gadi. I. Šuplinska ir daudzu zinātnisko publikāciju autore, vadījusi un bijusi eksperte valsts un starptautiska mēroga projektos, izstrādājusi studiju kursus un studiju programmas. Ministre ir Latgaliešu kultūras biedrības valdes locekle un Lietuvas-Latvijas asociācijas valdes locekle. Viņas dzimtā valoda ir latviešu un latgaliešu, brīvi pārvalda krievu un angļu valodu, iegūtas lietuviešu un vācu valodas pamatzināšanas. Ar izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas CV var iepazīties IZM mājaslapā.

Jaunā valdība ir apņēmusies turpināt izglītības satura reformu, ieviešot kompetenču pieeju mācību saturā (Skola 2030), stiprināt pedagogu atbalsta sistēmu un mācību procesa pilnveidi, kā arī palielināt pedagoģiskā un akadēmiskā personāla atalgojumu, tai skaitā pirmsskolas pedagogiem. Tāpat tiks nodrošināta kvalitātes kritēriju izpilde vidusskolā, izstrādāti un pieņemti grozījumus normatīvajos aktos, kas noteiktu kvalitātes kritērijus pamatizglītībā un kritērijus uzņemšanai vidējās izglītības pakāpē. Lai stiprinātu latgaliešu valodas lietojumu, plānots veicināt un pakāpeniski ieviest latgaliešu rakstu valodas apguvi Latgales reģionā, kā arī stiprināt novadmācību vispārējās izglītības iestādēs.

Par svarīgu uzdevumu izvirzīts skolu sistēmas optimizācijas process, risinot izglītības pieejamības un valsts drošības jautājumus, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības pierobežas skolu saglabāšanai, nodrošinot izglītības kvalitātes kritēriju izpildi. Īpaši akcentēta nepieciešamība veidot efektīvu pārvaldības modeli konkurētspējīgas profesionālās un pieaugušo izglītības attīstībai, profesionālās izglītības iestāžu kā nozares izcilības centru stiprināšanai, kā arī profesionālās izglītības prestiža celšanai.

Jaunā valdība apņēmusies turpināt pakāpeniski palielināt studiju vietas bāzes finansējumu, atbalstīt studējošos, stiprinot sociālo dimensiju augstākajā izglītībā. Par svarīgu uzdevumu izvirzīts valsts budžeta finansējuma pieaugums trīs pīlāru modeļa efektīvai darbībai, starptautiski konkurētspējīgai, uz izcilību vērstai augstākai izglītībai, veicinot digitalizāciju augstākajā izglītībā un kāpinot starptautisko sadarbību un konkurētspēju. Pilnveidojot izglītības kvalitātes kritērijus visos izglītības līmeņos, tai skaitā augstākajā izglītībā, tiks izveidoti granti ārvalstu mācībspēku piesaistei un sekmēts internacionalizācijas process Eiropas Savienības oficiālo valodu telpā.

Zinātnē un pētniecībā tiks nodrošināta Augstskolu likumā un Zinātniskās darbības likumā noteiktā finansējuma pakāpeniska palielināšana, pilnveidota zinātnes finansējuma sistēma, nodrošinot kvalitāti un starptautisko konkurētspēju. Īstenojot viedās specializācijas stratēģiju, tiks veicināta uzņēmēju un zinātnisko institūciju sadarbība, sekmēta zinātnes darba rezultātu komercializāciju un sasaiste ar tautsaimniecības attīstību, stiprinot universitāšu lomu šajā procesā.

Sporta nozarē plānots pārskatīt sporta nozares finansēšanu, nodrošinot stabilu ilgtermiņa finansēšanas modeli. Tiks pilnveidota sporta pārvaldības un infrastruktūras sistēma, veicinot jaunatnes sporta, tautas sporta, pielāgotā sporta un augstu sniegumu sporta attīstību. Tāpat tiks atbalstītas jauniešu pilsoniskās aktivitātes, veicināta jauniešu iesaiste skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, kā arī palielināts Jaunatnes politikas valsts programmas finansējuma apmērs.

Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību pieejama Ministru kabineta mājaslapā.