Publicēts 11 februāris 2019

vlad tchompalov 450762 unsplashNo pirmdienas, 2019.gada 11.februāra, līdz 13.maijam Uzņēmumu reģistra komercreģistrā reģistrētie komersanti aicināti iesniegt projektu pieteikumus digitālo mācību līdzekļu izstrādei pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem.

Minimālās viena projekta pieteikuma kopējais izmaksas noteiktas 30 000 eiro apmērā, no šīs summas 21 000 eiro finansē Eiropas Sociālais fonds (ESF), bet atlikušo daļu jānodrošina pašam komersantam. Savukārt maksimālais vienam projektam pieejamais ESF ir 200 000 eiro, nodrošinot privāto līdzfinansējumu vismaz 30 procentu apjomā no projekta kopējām izmaksām.

Kopumā šīs atlases kārtas ietvaros plānots noslēgt vienošanās par projektu īstenošanu 1 876 230 eiro apmērā, no kuriem vairāk nekā 1,3 milj. eiro finansēs ESF. Šis atbalsts paredzēts ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem, kas nozīmē, ka projekta rezultāti paliks projekta īstenotāja īpašumā un uzņēmējs tos varēs iekļaut savā komercdarbībā.

Turpmākajos gados sākumskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē tiks īstenotas reformas, kuru galvenais mērķis ir pilnveidot mācību saturu, kas balstās uz kompetencēm un iekļauj 21.gs. prasībām atbilstošus mācību darba organizācijas modeļus un metodiku. Mūsdienu tehnoloģiju un interneta vides attīstības apstākļos, kā arī ņemot vērā bērnu un jauniešu ieinteresētību par dažādu tehnoloģiju izmantošanu, paredzams, ka tieši digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ar iesaistošo interaktivitāti veicinās zināšanu apguves procesu un palīdzēs panākt rezultātu, ka mūsdienu skolēni domā un rīkojas patstāvīgi, ir gatavi strauji mainīgās nākotnes uzdevumiem un izaicinājumiem, prot skolā iegūtās zināšanas izmantot ikdienā un spēj pilnveidot savas zināšanas, prasmes un talantus mūža garumā. Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi ir daļa no pasākumu kopuma, kas nodrošinās uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanu, radošumu un veselīgu dzīves veidu veicinoša izglītības satura pilnveidi, proti, mūsdienīgu mācību procesu vispārējā izglītībā.

Finansējums tiks piešķirts tādu digitālo mācību līdzekļu izstrādei, kuriem piemīt iesaistošā interaktivitāte un kas ietver metodiskos ieteikumus pedagogam tā izmantošanai. Līdz ar to projektu īstenošanā uzņēmējiem būs jāiesaista vismaz divi sadarbības partneri - izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas vai pamatizglītības programmu, kuras saturs un bērnu vecumgrupa atbilst digitālā mācību līdzekļa saturam. Projekta īstenošanā jāiesaista arī viens vai vairāki atbilstošo mācību priekšmetu pedagogi.

Ar izsludinātās atlases nosacījumiem un vadlīnijām projekta pieteikuma sagatavošanā var iepazīties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras - CFLA mājas lapā.