Publicēts 19 februāris 2019

12308333 536228589874528 3731155450925408566 nŠodien, 2019. gada 19. februārī, valdība apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto Ministru kabineta (MK) rīkojuma projektu, kurš paredz no 2019. gada 1. septembra Mārupes vidusskolai piešķirt valsts ģimnāzijas statusu.

Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos, kā arī jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā un jāiesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā.

Mārupes vidusskola īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas, kuru vidū ir arī matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Vidusskolas skolēnu mācību sasniegumu vidējais procentuālais novērtējums centralizētajos eksāmenos 2017. un 2018.gadā ir vidēji par 10% augstāks nekā vidēji valstī un par 5% pārsniedz Rīgas plānošanas reģiona skolu rezultātus. Šajā mācību gadā 10.-12.klašu grupā mācās 237 jaunieši un skola veic arī pedagogu tālākizglītības centra un reģionālā metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā. Mārupes vidusskolas pedagogi piedalās valsts izglītības politikas veidošanā, piedalās valsts izglītības politikas dokumentu izstrādes darba grupās, kā arī valsts pārbaudes darbu satura izstrādē un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. Pašvaldības un Pierīgas novadu apvienības līmenī Mārupes skolas pedagogi izstrādā arī olimpiāžu un konkursu uzdevumus.

Šobrīd Latvijā darbojas 28 valsts ģimnāzijas, kurās mācās apmēram 10% no kopējā vidusskolēnu skaita. Iepriekšējo trīs gadu laikā valsts ģimnāzijas statuss tika piešķirts divām vispārējās izglītības iestādēm – Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai un Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai. Valsts ģimnāzijas ir nozīmīgs valsts atbalsts talantīgajiem un spējīgajiem skolēniem, kas savukārt labvēlīgi ietekmē izglītības procesa kvalitāti un rezultātu, jo spējīgāko skolēnu sasniegumiem ir būtiska ietekme uz valsts konkurētspēju un starptautiskajiem sasniegumiem.

IZM uzsver, ka vispārējā izglītībā ir nepieciešams mērķtiecīgi organizēts darbs mācību procesa pilnveidē, tai skaitā radot iespējas spējīgo skolēnu talantu savlaicīgai atklāšanai un izkopšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību darbu un individualizētu atbalstu skolēnu izcilībai.

Ar IZM izstrādāto Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu Mārupes vidusskolai" var iepazīties MK tīmekļa vietnē.

Foto: Mārupes vidusskola