Publicēts 03 aprīlis 2019

2michael longmire 1327090 unsplashOtrdien, 2019. gada 2. aprīlī, valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par pēcdoktorantūras pētniecības programmas vidusposma izvērtējumu un apstiprināja grozījumus noteikumos, kas regulē ES fondu atbalsta nosacījumus pēcdoktorantūras pētniecības programmai. Grozījumi jaunajiem zinātniekiem paplašinās iespējas veikt pēcdoktorantūras pētījumus, vienlaikus palielinot konkurenci pēcdoktorantu vidū un mazinot administratīvo slogu pētniecības projektos.

Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā IZM ir mērķtiecīgi plānojusi un ieguldījusi ES struktūrfondu finansējumu jauno zinātnieku sagatavošanā, jauno zinātnieku grupu veidošanai, kā arī nodrošinājusi finansējumu pirmajiem pēcdoktorantūras pētījumiem. Kopumā pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmā ir pieejami 64 milj. eiro, no kuriem pēcdoktorantu pētījumu īstenošanai - 60,9 milj. eiro. Katru gadu rīkojot projektu pieteikumu atlases, šis finansējums no 2017.gada ieguldīts jauno zinātnieku pētniecības projektos. Šobrīd noslēgti 190 līgumi pēcdoktorantu pētniecības projektu īstenošanai par kopējo summu 24,8 milj. eiro.

Informatīvajā ziņojumā analizēts, kā veicas un kāda ir perspektīva jauno zinātnieku pētījumiem, kā ES fondu ieguldījumi jauno zinātnieku pētniecības projektos paaugstina institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti, kā veidojas sadarbība ar komersantiem un kā tas ietekmē Latvijas tautsaimniecības attīstību.

Pētniecības pieteikumu 1. un 2. atlases kārtas rezultātu analīze rāda, ka gan pēcdoktorantiem, gan komersantiem nepieciešams padarīt pievilcīgākus atbalsta nosacījumus, jo līdz šim, projekta divu kārtu ietvaros, komersantu ieinteresētība pētniecības pieteikumu īstenošanā un līdzfinansēšanā ir neliela. Tāpēc IZM ir izstrādājusi grozījumus pēcdoktorantūras pētniecības projektu īstenošanas noteikumos, tos pilnveidojot un padarot pievilcīgākus pēcdoktorantiem. Lai motivētu pēcdoktorantu kļūšanu par jaunajiem zinātnisko grupu vadītājiem, projekta trešajā un nākamajās atlases kārtās pētniecības pieteikumus varēs iesniegt pēcdoktoranti, kas doktora grādu ieguvuši ne agrāk kā 10 gadus pirms pētniecības pieteikuma iesniegšanas. Lai nodrošinātu vispusīgu pētnieka kompetenču attīstību pēcdoktorantiem, paralēli pētījuma veikšanai turpmāk pēcdoktorants varēs piedalīties projektu pieteikumu gatavošanā iesniegšanai Latvijas vai starptautiskos pētniecības un inovāciju projektu konkursos.

Tāpat tiek piedāvāta iespēja veikt bakalaura, maģistra un doktora darbu vadīšanu, recenzēšanu un dalību noslēguma darbu komisijās. Papildus tam atbalsts paredzēts arī sabiedrības informēšanai par pētniecības pieteikuma ietvaros veikto pēcdoktoranta pētījumu, tā norises gaitu un zinātniskajiem rezultātiem. Tas ļaus efektīvāk izmantot izcilo jauno zinātnieku potenciālu un atbalsta iespējas, vienlaikus attīstot vadības un līderības kompetences un savas pētniecības komandas veidošanu, tostarp cieši sadarbojoties ar doktorantiem un maģistrantiem. Apstiprinātie grozījumi arī atceļ pēcdoktoranta nodarbinātības ierobežojumu ārpus pētniecības pieteikuma.

Lai samazinātu administratīvo slogu, pētniecības pieteikumiem, kas nepārsniedz 12 mēnešus, turpmāk netiks veikts vidusposma zinātniskās kvalitātes vērtējums. Savukārt, lai veicinātu vairāk komercializējamu pētniecības pieteikumu izstrādi un pašu komersantu iesaisti pētniecībā, turpmāk projektu atlasēs būs noteikts atšķirīgs zinātniskās kvalitātes vērtēšanas kritēriju “Izcilība” un “Ietekme” ietekmes svars nesaimniecisko un saimniecisko pētniecības pieteikumu vērtēšanai. Atcelts obligātais nosacījums par jaunas amata vietas izveidi pēcdoktorantam.

Papildus tam tiek samazināts pēcdoktoranta starptautiskās mobilitātes periods, nosakot, ka līdzšinējo 6 mēnešu vietā pēcdoktoranta mobilitātes periods ir vismaz 3 mēneši.

Ar 2.aprīlī valdībā apstiprināto informatīvo ziņojumu "Pēcdoktorantūras pētniecības programmas vidusposma izvērtējums un priekšlikumi turpmākajiem saturiskiem un procedurāliem uzlabojumiem" un noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumos Nr.50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2.pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"" var iepazīties Ministru kabineta tīmekļvietnē.