Publicēts 18 decembris 2014

Klātesot 66 izglītības jomas amatpersonām no 26 Eiropas Savienības dalībvalstīm, 17.–18. decembrī Rīgā aizvadīta augsta līmeņa ekspertu darba grupas sanāksme izglītības un apmācības jautājumos. Divu dienu tikšanās ieskicēja vajadzību pēc izmaiņām Eiropas stratēģiskās sadarbības ietvarā Izglītība un apmācība 2020 (ET2020), pielāgojot to mūsdienu darba tirgum un globālās konkurences apstākļiem.

Lai gan izglītība ir katras ES dalībvalsts nacionālā līmenī risināms jautājums, pie viena galda sanākušas, dalībvalstis vienprātīgi norādīja uz vajadzību pēc vairākām pārmaiņām. Tostarp pāriešanu no trīs uz piecu gadu darba ciklu, kas darītu sadarbību raitāku un mazinātu birokrātisko slogu. Vienprātīgi tika arī akcentēta vajadzība pēc straujākiem risinājumiem izglītības jomā un labākas informācijas aprites, daloties ar katras dalībvalsts veiksmes stāstiem.

Vienlaikus plānots palikt pie esošajām ET2020 prioritātēm: mūžizglītību un mobilitāti padarīt par realitāti; uzlabot izglītības un apmācības kvalitāti nu efektivitāti; veicināt taisnīgumu, sociālo kohēziju un pilsonisko aktivitāti; visos izglītības un apmācības līmeņos sekmēt novatorismu un jaunradi, tostarp uzņēmējdarbības garu. Dalībvalstis sanāksmē apliecināja, ka šīs jomas vēl aizvien ir viņu prioritātes, taču sociālekonomiskie apstākļi radījuši vajadzību pēc aktīvāka rīcības plāna.

Tajā pat laikā augsta līmeņa darba grupa, kas sastāv no ES dalībvalstu ministriju augstākajām amatpersonām, ir neformāla struktūra un nepieņem politiskus lēmumus. Galvenās sanāksmes atziņas tiks attīstītas tālāk Latvijas un turpmāko prezidentūru laikā gan dalībvalstu nacionālajā, gan ES līmenī. Augsta līmeņa darba grupa izglītībā un apmācībā tiekas reizi pusgadā un nākamā sanāksme iecerēta jau Luksemburgas prezidentūras ietvaros 2015.gada jūlijā.

Sanāksmes dalībnieki tika iepazīstināti arī ar Latvijas prezidentūras prioritātēm izglītības jomā. Nākamais IZM rīkotais pasākums Latvijas prezidentūras ietvaros noritēs 2015.gada 26.–27.janvārī, kad Rīgā tiksies Boloņas procesa vadības darba grupa. Boloņas process koordinē augstākās izglītības reformas Eiropas mērogā, tiecoties pilnveidot Eiropas augstākās izglītības telpu.