Publicēts 16 maijs 2019

ASEMME7 Family Photo3Šonedēļ, 15. un 16. maijā, izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska Bukarestē (Rumānija) piedalās 7.ASEM (Āzijas un Eiropas sanāksme) izglītības ministru sanāksmē, kurā ministri dalās pieredzē un diskutē par līdzsvarotu un iekļaujošu mobilitāti digitālajā laikmetā un ASEM sadarbības ieguldījumu, īstenojot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. Sanāksmē tiks apstiprināts arī ASEM izglītības procesa darba plāns tuvākajiem diviem gadiem, kā arī Bukarestes ministru paziņojums.

7. ASEM Izglītības ministru sanāksmē piedalās 165 dalībnieki no 38 ASEM valstīm, Eiropas Komisijas, kā arī partnerorganizācijām - ASEF, Eiropas Universitāšu asociācijas, Erasmus studentu tīkla, UNESCO mūžizglītības institūta un citām organizācijām. Ministru sanāksmes galvenās tēmas ir mobilitāte un ilgtspējīga attīstība, diskutējot par to, kā digitalizācija var veicināt mobilitāti starp Eiropu un Āziju, kādu pienesumu varētu sniegt ASEM izglītības process - Āzijas un Eiropas reģiona sadarbība izglītībā, lai īstenotu Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķus.

Sanāksmes laikā notiek divas plenārsesijas - “Mobilitāte ikvienam: līdzsvarota un iekļaujoša mobilitāte digitālajā laikmetā” un “Ceļā uz Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam: kā ASEM izglītības process var sniegt ieguldījumu?”. To laikā izglītības ministri sniedza redzējumu par valstu izglītības politiku, stratēģiju un labo praksi, kas saistīta ar Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanu.

Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 7.ASEM Izglītības ministru sanāksmes 2. plenārsesijā uzstājās par tēmu “Īstenojot Darba kārtību 2030 ilgtspējīgai attīstībai: ASEM izglītības procesa ieguldījums”, uzsverot, ka izglītība ir ilgtspējīgas attīstības galvenais veicinātājs un svarīga stratēģijas daļa, lai sasniegtu visus ilgtspējīgas attīstības mērķus.

“Lai vairotu izpratni par dažādām izglītības sistēmām, veicinātu to pārredzamību un izglītības kvalitāti, ASEM izglītības procesa pirmajā desmitgadē tika nodrošinātas plašas iespējas pieredzes apmaiņai, kultūras daudzveidības izpratnes veicināšanai un ciešākai sadarbības veidošanai. Manuprāt, ASEM izglītības procesa turpmākā attīstība ir saistīta ar tā tuvināšanu globālajai politikas programmai, stiprinot ieguldījumu kopīgu mērķu sasniegšanā. Ir svarīgi sadarboties ar ASEM izglītības procesā iesaistītajām pusēm - universitātēm un citām izglītības iestādēm, jo tās palīdz tuvināt politikas rezultātus sabiedrībai, radīt un attīstīt jaunas, inovatīvas metodes,” uzrunājot sanāksmes dalībniekus, teica I.Šuplinska.

Ministre dalījās ar Latvijas pieredzi kvalitatīvas, iekļaujošas un taisnīgas izglītības veicināšanā, veiktajiem uzlabojumiem profesionālajā izglītībā, mūžizglītībā, kā arī jauno, uz kompetencēm balstīto mācību saturu, modernizējot izglītības programmas, mācīšanās metodes un mācību materiālus.
“Izglītībai ilgtspējīgai attīstībai jābūt kā procesam, kas veicina zināšanu, kompetenču un prasmju apguvi visas dzīves garumā, dodot iespēju katram indivīdam uzturēt saikni un harmoniju ar sociālo, kultūras, ekonomisko un dabas vidi. Es ceru, ka mūsu šodienas diskusija palīdzēs veidot kopīgo redzējumu par to, kā ASEM izglītības process un Ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam var sadarboties un dot savstarpēju ieguldījumu labākai nākotnei,” sacīja I.Šuplinska.

ASEM jeb Āzijas un Eiropas sanāksme ir izveidota 1996.gadā un pēdējo teju 20 gadu laikā tā kļuvusi par galveno neformālā dialoga un sadarbības platformu starp Āziju un Eiropu. Kopā ņemot, ASEM valstīs mīt 60% pasaules iedzīvotāju un visu dalībvalstu iekšzemes kopprodukts ir puse no pasaules iekšzemes kopprodukta. Tā dēvētais ASEM Izglītības process aizsākts 2008.gadā, un tā prioritārie virzieni ir izglītības kvalitātes nodrošināšana un atzīšana; uzņēmējdarbības vides iesaistīšana izglītībā, sabalansēta mobilitāte un mūžizglītība jomās, kas aptver arī profesionālo izglītību. 5.Āzijas un Eiropas izglītības ministru sanāksme notika Rīgā 2015.gadā. Vērtējot pēc delegātu skaita un valstīm, ko tie pārstāv, tā bija lielākā izglītības jomas ministru sanāksme, kāda Latvijā rīkota.

Plašāka informācija par Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030.gadam.

Foto: ASEM