Publicēts 20 maijs 2019

konsultativapadomePirmdien, 2019. gada 20. maijā, notika konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pavasara sanāksme, kurā tika apspriesti jautājumi par nepieciešamo atbalsta mehānismu skolotājiem, veicinot profesionālo un personības pilnveidi kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Saskaņā ar valdībā apstiprināto konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” nolikumu, padomi vada izglītības un zinātnes ministrs, padomē darbojas ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju pārstāvji.

Kā liecina 2019. gada UNESCO Globālais izglītības monitoringa ziņojums, visa pasaule saskaras ar izaicinājumiem par daudzkultūru vidi, skolēnu dažādām prasmēm un vajadzībām, izglītības pieredzi, atbilstošu mācību resursu trūkumu un citiem. Tā, pētījumā, kas veikts sešās Eiropas valstīs, secināts, ka aptuveni puse skolotāju nejūtas pietiekami atbalstīti, lai strādātu ar klasi, kurā mācās bērni no dažādām kultūrām, dažādos vecumos un atšķirīgu izglītības pieredzi. Šie un citi izaicinājumi ir nozīmīgi arī Latvijas skolotājiem, par ko liecina arī Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam izvirzītais mērķis paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla motivāciju un profesionālo kapacitāti.

“Skolotāju profesionālo prasmju pilnveide ir ļoti svarīgs uzdevums. Tieši skolotājs ir bērna līdzgaitnieks, talantu un prasmju atraisītājs, un no skolotāja lielā mērā atkarīga Latvijas nākotne. Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai skolotāji justos novērtēti, lai viņiem būtu pieejams viss neieciešamais atbalsts - gan morālais un psiholoģiskais, gan arī finansiālais,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Izglītības un zinātnes ministrija katru gadu pedagogiem piedāvā iespēju par valsts budžeta līdzekļiem pilnveidot savu profesionālo kompetenci par daudzām tēmām– kā veidot motivējošu un apzinātu mācīšanās vidi, kā uzlabot digitālo lietpratību, kā izmantot vērtību un pilsoniskās izglītības dimensiju kompetenču pieejā un daudzām citām. Kopš 2014. gada katru gadu šos kursus izmanto vairāk nekā 7000 pedagogu. 2018. gadā profesionālās pilnveides kursos iesaistījās 10 222 pedagogi. Arī Eiropas Savienības struktūrfondu finansētie projekti pedagogiem piedāvā dažādus profesionālās pilnveides kursus par mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskajiem aspektiem, par izaicinājumiem, kā strādāt ar bērniem ar speciālām vajadzībām, par radošumu, t.sk. emocionālo inteliģenci, mācību procesā u.c. 2018. gadā ar ES fondu atbalstu tika piedāvāti 64 profesionālās pilnveides kursi 3509 profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un 4607 vispārējās izglītības pedagogiem. 2018. gadā sadarbībā ar nodibinājumu “Iespējamā misija” ir sagatavots metodiskais e-materiāls jaunajiem pedagogiem. Arī šajā gadā pedagogiem ir iespēja apmeklēt aptuveni 70 profesionālās pilnveides kursus dažādām pedagogu profesionālās kompetences pilnveides vajadzībām, kursos varēs iesaistīties vairāk nekā 13 000 pedagogu.

Lai sekmētu talantīgu un motivētu jaunu skolotāju ienākšanu skolās, un risinātu skolotāju trūkuma problēmu, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar augstskolām un sadarbības partneriem uzsākusi īstenot skolotāju studiju programmu reformu, veidojot viengadīgu programmu skolotāja kvalifikācijas iegūšanai. Veidojot programmu, augstskolas pārņems pieredzi, kas ir sevi attaisnojusi daudzās ārvalstīs un ko līdz šim Latvijā ir piedāvājusi “Iespējamās misija,” t.i., darba vidē balstītas mācības tiem, kuri augstāko izglītību ir ieguvuši kādā citā jomā. Jaunās studiju programmu izstrādā Latvijas Universitāte sadarbībā ar Liepājas Universitāti, Daugavpils Universitāti un Iespējamo misiju. Studiju programmas īstenošanu ir paredzēts uzsākt 2020.gadā.

Par konsultatīvo padomi “Izglītība visiem”

Konsultatīvā padome “Izglītība visiem”, dibināta 2005. gadā un ierasti tiek sasaukta reizi pusgadā, ietver pārstāvjus no daudzām iesaistītajām pusēm, tādējādi veidojot auglīgu platformu diskusijām par atbildību kvalitatīvā -izglītībā Latvijā. Konsultatīvā padome "Izglītība visiem" ir izglītības jomas starpnozaru konsultatīva institūcija, kas veido saikni starp valdību un sabiedrību, kā arī veicina ANO, UNESCO, Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju izglītības jomā izstrādāto ieteikumu ieviešanu Latvijā. Padomes mērķis ir veicināt ministriju un citu pārvaldes iestāžu, pašvaldību, privātā sektora, nevalstisko un starptautisko organizāciju sadarbību un saskaņotu rīcību, lai visiem nodrošinātu iekļaujošu, līdztiesīgu un kvalitatīvu izglītību un veicinātu mūžizglītību. Padomē ir pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Latvijas Universitātes, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas jaunatnes padomes u.c. valsts un nevalstiskajam organizācijām.