Publicēts 28 maijs 2019

raphael nogueira 584531 unsplashŠodien, 2019. gada 28. maijā, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa Briselē piedalās Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē par pētniecības un kosmosa aktualitātēm un izaicinājumiem nacionālā un Eiropas līmenī.

Dalībvalstis aicinātas diskutēt par to, kā kosmosa iniciatīvas, kas īstenotas lokālā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenī, varētu veiksmīgāk koordinēt un veidot sasaisti gan ar Eiropas ekonomiku, gan globāli. Latvija uzsver, ka ir svarīgi uzlabot informācijas izplatīšanu par kosmosa iniciatīvām, šim nolūkam radot specifisku kosmosa iniciatīvu sasniegto rezultātu izplatīšanas labo praksi. Tas nodrošinātu, ka kosmosa iniciatīvu rezultāti sasniedz arī lēmumu pieņēmējus un sabiedrību kopumā, nevis tikai pašu kosmosa kopienu un zinātnisko sabiedrību. Šī mērķa īstenošanai jāizmanto plaši komunikācijas kanāli, jāizvērtē arī atsevišķa tiešsaistes rīka izveide vienotas pieejas izmantošanai, kā arī jāizstrādā vienoti kritēriji informācijas atspoguļošanai dažādām auditorijām saprotamā valodā un ērti uztveramā veidā.

ES Konkurētspējas ministru padomē aktualizēta arī diskusija par kosmosa resursu izmantošanu, kosmosa loģistiku un transportu, kā arī drošību kosmosā. Dalībvalstis meklē atbildes uz jautājumiem - kā definēt ES ambīcijas kosmosā, apvienojot un stiprinot Eiropas globālo lomu un ES ieguldījumu; kādi steidzamākie jautājumi jārisina Kosmosa padomei nākotnē un kā stiprināt kopēju Eiropas skatījumu uz kosmosa politiku un stratēģiskiem jautājumiem.

Latvija uzsver, ka kosmosa nozarei visā Eiropā jāattīstās līdzsvaroti un integrēti. ES kosmosa programmas ir nozīmīgs faktors gan industriālās politikas, gan digitālās programmas attīstībā. Tā kā kosmosa ekonomikas izaugsme ietver arī modernāko tehnoloģiju attīstību, augstas pievienotas vērtības produktus un pakalpojumus, kā arī augsti kvalificēta darbaspēka radīšanu, ikviena dalībvalsts ir ieinteresēta šīs nozares attīstībā un sasniegumos, tādējādi veicinot ilgtspējīgu izaugsmi un labklājību.

Latvijai kosmosa lietojuma kontekstā vissvarīgākās jomas ir tās, kas veicina vienoto tirgu, pāreju uz gudru, inovatīvu rūpniecību un digitālajiem risinājumiem, pēc iespējas labāk izmantojot Eiropas zināšanas un talantus. Tāpēc ES kosmosa programmas kosmosa datu un pakalpojumu turpināšana, attīstība un izmantošana būs Latvijas prioritāte, un priekšā ir daudz darāmā, lai kosmosa datus integrētu nozaru politikās un nodrošinātu lietotājus ar precīzāku informāciju un pielāgotiem pakalpojumiem.

Padomē plānots apstiprināt secinājumu projektu “Kosmoss kā virzītājspēks”, kas uzskatāms par ES un
Eiropas Kosmosa aģentūras prezidentūras un dalībvalstu kopējo politisko nostāju un nākotnes redzējumu kosmosa nozarē. Padomes secinājumi ietver Eiropas kosmosa industrijas turpmākos izaicinājumus un uzsver dalībvalstu prioritātes un pamatprincipu, ka Eiropas kosmosa politikas īstenošanai jānotiek ciešā dialogā un sadarbībā ar ES dalībvalstīm, industriju un Eiropas Kosmosa aģentūru.

ES Konkurētspējas ministru padomē notiek arī politikas debates par pētniecību un inovācijām kā konkurētspējīgākas Eiropas Savienības virzošo spēku. Dalībvalstis meklē atbildes - kādas ir galvenās stratēģiskās izvēles, lai pētniecība un inovācijas kļūtu par spēcīgu virzītāju augstākas konkurētspējas nodrošināšanā. Latvija pievienojas atziņai, ka galvenais ceļš virzībai uz ES ekonomisko transformāciju ir pētniecības un inovāciju potenciāla pilnvērtīga izmantošana. Tāpēc ir svarīgi, ka visas ES valstis pētniecību un inovācijas definē kā politisko prioritāti, paredzot tai atbilstošu finansējumu, tajā skaitā nacionālā līmenī, mazinot plaisu starp “jaunajām” un “vecajām” ES dalībvalstīm.

Latvija uzsver, ka Padomes un Eiropas Parlamenta kopīga izpratne par pētniecības un inovācijas programmu “Apvārsnis Eiropa” ir labs pamats pētniecības un inovācijas politikas turpināšanai un uzlabošanai Eiropas Savienībā. Šai programmai jākļūst par politikas “bāku”, kas nodrošina nozaru un valstu politikas ievirzi, veicinot sinerģiju, programmu papildinātību un resursu piesaistīšanu un uzsverot nepieciešamību koncentrēt pētniecības un inovācijas jautājumus uz ekoloģiskām, sociālām un ekonomiskām pārmaiņām un ar tām saistītām sabiedrības problēmām.

Informatīvais ziņojums “Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2019.gada 28.maija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē (pētniecība un kosmoss) izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumiem” pieejama Ministru kabineta tīmekļvietnē.