Publicēts 05 jūnijs 2019

siniz kim 566373 unsplash“Mums ir svarīgi saglabāt un attīstīt kvalitatīvas, uz bērna personības attīstību vērstas izglītības programmas, kurās tiek padziļināti apgūta kāda mācību joma. Tāpēc vienotu kritēriju izstrāde šādu programmu pastāvēšanai un attīstībai ir svarīgākais priekšnoteikums jaunā izglītības satura ieviešanā,” pēc šodien notikušās diskusijas par profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmu turpmāko attīstību mediju brīfingā uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Ministre bija gandarīta par veiksmīgo un produktīvo diskusiju, kuras laikā ar izglītības iestāžu pārstāvjiem panākta vienota izpratne par nepieciešamību izstrādāt kopīgus principus, vienotus kritērijus, kā arī definēt sasniedzamos rezultātus katrā no mācību jomām, kuras tiek padziļināti apgūtas.
“Esam vienojušies turpināt darbu, un ministrija apņemas tuvākajā laikā risināt tos jautājumus, par kuriem ar skolu pārstāvjiem ir panākts kopīgs redzējums un izpratne,” saka ministre I.Šuplinska.

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks atgādināja, ka, pieņemot jauno pamatizglītības standartu, tika domāts par kopējiem nosacījumiem un sasniedzamajiem rezultātiem visiem skolēniem, vienlaikus likumā paredzot iespēju izglītības iestādēm izstrādāt savas autorprogrammas. Taču līdz šim normatīvajā regulējumā nav bijuši ietverti šādu programmu īstenošanas kritēriji, jo īpaši gadījumos, kad skola saņem papildu finansējumu kādas jomas padziļinātai apguvei. Novērtējot līdzšinējās tradīcijas un skolu pozitīvās iestrādes, šādu kritēriju nepieciešamība ir īpaši svarīga, un to izstrādi paredz Saeimā jau iesniegtie grozījumi Vispārējās izglītības likumā.

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas direktore Gundega Muceniece teica paldies par šodien doto iespēju tikties tām skolām, kurās bērni padziļināti apgūst valodas, mūziku, mākslas un tehnoloģijas. Tā bija lieliska iespēja pirmo reizi vienotā ietvarā runāt gan par šo skolu ieguldījumu bērnu talantu un personības attīstībā, gan izteikt konkrētus priekšlikumus par šo programmu turpmākās attīstības iespējām.

Diskusijas dalībnieki bija vienisprātis par nepieciešamību izstrādāt vienotus kritērijus, taču vienlaikus definējot atšķirīgus mērķus un sasniedzamos rezultātus katrai no mācību jomām, ņemot vērā arī skolu tipus un izglītības posmus.

Izglītības un zinātnes ministre uzsvēra, ka nākamajā, 2019./2020.mācibu gadā, tām 45 izglītības iestādēm, kurās padziļināti tiek īstenotas profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, finansējums tiek piešķirts līdzšinējā kārtībā un apmērā. Taču pēc izstrādāto kritēriju ieviešanas un rezultatīvo rādītāju izvērtēšanas, turpmāko trīs gadu laikā skolu skaits varētu mainīties, jo iespējas pretendēt uz papildu finansējumu būs arī citām izglītības iestādēm.

Latvijas skolu sistēmā vēsturiski veidojusies situācija, ka atsevišķās skolās tiek īstenotas profesionāli orientēta virziena pamatizglītības programmas, kurās skolēni padziļināti apgūst mūziku, valodas, mākslu, matemātiku, mājturību un informātiku. 2018./2019. mācību gadā šos mācību priekšmetus padziļināti apguva 45 izglītības iestādēs, par to saņemot papildu finansējumu.

Iepriekšējās valdības laikā tika veikti grozījumi Vispārējās izglītības likumā un apstiprināti jaunie noteikumi par pamatizglītības standartu un programmu paraugiem, kas turpmāk skolām nodrošinās lielāku brīvību, izstrādājot un licencējot savas autorprogrammas. Tādējādi tika plānots, ka padziļināto izglītības programmu apguvei piemērotie koeficienti saglabājas līdz 2020.gada 1.septembrim, kad stājas spēkā jaunais pamatizglītības standarts.

Taču, uzklausot izglītības iestāžu un nozares pārstāvju ierosinājumus par nepieciešamību arī turpmāk saglabāt papildu finansēšanas mehānismu skolām, kuras izstrādā savas izglītības programmas, lai skolēni padziļināti apgūtu kādu no mācību satura jomām, ministrija šodien IZM notika saruna ar skolu pārstāvjiem, lai vienotos par optimālu risinājumu padziļināto programmu īstenošanai un attīstībai, kā arī diskutētu par kvalitātes kritēriju noteikšanu un iespējamiem finansēšanas nosacījumiem.