Publicēts 25 jūnijs 2019

Šodien, 2019. gada 25. jūnijā, valdībā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) noteikumi. Tie nosaka sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu un to ierakstīšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā dati par vispārējās izglītības programmu un vispārizglītojošo mācību priekšmetu profesionālās izglītības programmu valsts pārbaudījumiem būs pieejami.

Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kura nodrošina valsts pārbaudījumu, tai skaitā, centralizēto eksāmenu datu apstrādi. Pārbaudījumu norisē, to organizēšanā un iegūto datu apkopošanā līdz 2016./2017. mācību gadam Valsts izglītības satura centrā tika lietotas piecas atsevišķas informācijas sistēmas, no kurām trīs – Centralizēto eksāmenu rezultātu datu bāze, Pieteikumu valsts pārbaudes darbiem datu bāze, Valsts pārbaudījumu informācijas sistēma – bija reģistrētas Valsts informācijas sistēmu reģistrā, savukārt divas – Centralizēto eksāmenu vērtētāju reģistrācijas sistēma un Valsts pārbaudes darbu elektroniskās piegādes sistēma – bija centra veidotas. Lielais sistēmu skaits apgrūtināja to administrēšanu, sarežģīja datu apstrādes procesu un valsts pārbaudījumu, to skaitā centralizēto eksāmenu organizēšanu.

Īstenojot projektu "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas 2. kārta", Izglītības un zinātnes ministrija paredzēja informācijas sistēmu funkcionalitāti apvienot vienā informācijas sistēmā – VPIS, tādējādi nodrošinot efektīvāku informācijas apriti un precīzāku pārbaudījumu norises datu apstrādi.

Projekts paredz, ka VPIS tiek iekļauta informācija gan par personu, kurai jākārto pārbaudījumi, gan par pārbaudījumiem. Tāpat tiek iekļauti dati par vispārējās vidējās un pamatizglītības sertifikātu un tā saņēmēju, kā arī par izglītības iestādi, kurā kārto pārbaudījumus un izglītības iestādes pedagogu, kurš nodrošinājis pārbaudes procesu un viņa vērtētajiem pārbaudījumu uzdevumiem.

IZM visām republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, profesionālās izglītības iestādēm un privātajām izglītības iestādēm nosūtījusi skaidrojošu informāciju par nepieciešamo datu ievades procesu un pamācības šo procesu veikšanai.

Šodien valdībā apstiprināts arī noteikumu projekts “Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi”, kurā apvienoti līdzšinējie MK noteikumi par valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību un tajos veiktie grozījumi, samērojot tos arī ar veiktajiem grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā.

Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) noteikumi nosaka sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, kā arī nosaka institūcijas, kas kārto pedagogu un izglītības programmu reģistrus, kā arī kārtību, kādā reģistri tiek veidoti  un uzturēti. Tāpat noteikumos definēts studējošo un absolventu reģistram iesniedzamās informācijas apjoms un informācijas iesniegšanas kārtība, kā arī studējošo un absolventu reģistra publiski pieejamās informācijas apjoms un publiskošanas kārtība.

VIIS ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā, kā arī psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības jomā. VIIS sastāvdaļa ir Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, Psihologu reģistrs, Studējošo un absolventu reģistrs un Akadēmiskā personāla reģistrs.

Noteikumu projekti "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi" un "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi" pieejami MK tīmekļvietnē.