Publicēts 16 jūlijs 2019

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina pieteikties konsultējošo ekspertu darba grupās Eiropas Savienības (ES) topošās pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis Eiropa” tematisko klasteru jomās:

  • Veselība (Health);
  • Digitālā joma, rūpniecība, kosmoss, civilā aizsardzība sabiedrībai (Digital, Industry and Space, Civil Security for Society);
  • Klimats, enerģija un mobilitāte (Climate, Energy and Mobility);
  • Pārtika, bioekonomika, dabas resursi, lauksaimniecība un vide (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment);
  • Kultūra, radošums un iekļaujoša sabiedrība (Culture, Creativity and Inclusive Society).

Darba grupu veidošanas mērķis:

Apzināt Latvijas pētnieku kompetences un intereses, lai nodrošinātu to pārstāvniecību jaunās ES pētniecības un inovācijas programmas „Apvārsnis Eiropa” tematisko darba programmu veidošanā un uzlabotu Latvijas pētnieku starptautiskās sadarbības un finansējuma iegūšanas iespējas programmas projektu konkursos.

Konsultējošā eksperta uzdevumi:

  • savas kompetences ietvaros sniegt argumentētu viedokli, priekšlikumus vai komentārus par aktuālajiem darba materiāliem, gatavojoties programmas „Apvārsnis Eiropa” uzsākšanai 2021.gadā;
  • sniegt vērtējumu par darba materiālu satura izmaiņu potenciālo ietekmi uz Latvijas zinātnisko institūciju dalības iespējām un iesniegto projektu sekmību programmā „Apvārsnis Eiropa”;
  • 1–4 reizes gadā (pirms attiecīgo tematisko programmkomiteju sanāksmēm) piedalīties IZM un Nacionālā kontaktpunkta rīkotajās tikšanās, lai kopīgi sagatavotu nacionālo pozīciju;
  • palīdzēt izplatīt informāciju par aktualitātēm un sagaidāmajām tematiskajām prioritātēm, nozīmīgākajiem pētniecības, tehnoloģiju un inovāciju jomu dalībniekiem Latvijā.

Konsultējošā eksperta ieguvumi:

Dalība konsultējošo ekspertu darba grupā sniegs iespēju saņemt regulārus e-pastus par aktualitātēm attiecīgajā programmas „Apvārsnis Eiropa” programmkomitejā un citās starptautiskās programmās un iniciatīvās, kā arī izteikt priekšlikumus par darba materiālos iekļautajām vai iekļaujamajām tēmām, projektu konkursu saturiskajiem aprakstiem, aptuveno paredzēto finansējumu, kā arī projektu konkursu nosacījumiem. Aicinām pieteikties savai pētniecības kompetencei un interesei atbilstošajā darba grupā līdz 2019.gada 15.augustam, aizpildot elektronisko pieteikuma formu.