Publicēts 05 augusts 2019

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsāks „viens pret vienu” sarunas ar katru no 119 Latvijas pašvaldībām par izglītības iestāžu tīkla attīstību. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska atzīst, ka „šobrīd konstruktīvas diskusijas par ilgtspējīga izglītības iestāžu tīkla izveidi ir būtiski svarīgas turpmāko lēmumu pieņemšanai”. Skolu tīkla attīstību jāveido, ņemot vērā administritatīvi teritoriālās reformas uzstādījumus. Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, pašvaldībām, sadarbojoties ar citām ieinteresētajām pusēm, ir jāveido demogrāfiskajai situācijai un citiem faktoriem atbilstošs, racionāls skolu tīkls. Turklāt, ievērojot principus – sākumskola maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai, pamatskola un vidusskola, kurā tiek nodrošināts kompetenču pieejai atbilstošs un kvalitatīvs mācību programmu piedāvājums.

14., 15. un 16. augustā Izglītības un zinātnes ministrijā notiks sarunas ar 14 pašvaldībām: Liepāju, Rucavas novadu, Nīcas novadu, Grobiņas novadu, Pāvilostas novadu, Aizputes novadu, Priekules novadu, Vaiņodes novadu, Durbes novadu, Brocēnu novadu, Saldus novadu, Skrundas novadu, Kuldīgas novadu, Alsungas novadu. Šobrīd turpinās sarunu norises laiku saskaņošana ar pārējām Latvijas pašvaldībām.

IZM jau 2019.gada martā lūdza pašvaldībām iesniegt izglītības stratēģijas un skolu tīkla attīstības plānus turpmākajiem trīs gadiem. Balstoties uz sniegto informāciju, ministrija turpina diskusijas par ilgtspējīga skolu tīkla izveidi, tādēļ tiek rosinātas „viens pret vienu” sarunas ar izglītības un zinātnes ministri Ilgu Šuplinsku un citiem vispārējās izglītības nozares pārstāvjiem. Sarunu temati:

  • pašvaldības redzējums izglītības iestāžu tīkla attīstībai (skolēnu skaits, nodrošinājums ar pedagogiem, atbilsme jaunajām sanitārajām normām un higiēnas prasībām, loģistika u. c.);
  • pašvaldības izdevumi izglītībai (ēku uzturēšana, personāla atalgojums, savstarpējie norēķini, transporta izdevumi);
  • ministrijas piedāvātā četru reģionu bloka modeļa ietekme attiecībā uz jau šobrīd apgūstamajiem Eiropas Savienības līdzfinansētajiem projektiem pašvaldībā.

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana nozīmē pārdomātus pašvaldību lēmumus resursu lietderīgai izmantošanai un izglītības pakalpojumu pieejamības pārstrukturizācijai, respektējot katra novada un plānošanas reģiona īpatnības un attīstības modeļus, taču vienlaikus sekmējot arī kvalitatīvas izglītības pieejamību ikvienam skolēnam.