Publicēts 05 septembris 2019

No 4. līdz 6. septembrim Latvijā viesojas Eiropas Komisijas Politikas atbalsta instrumenta (Policy Support Facility) izveidotā nozares ekspertu komanda, kas Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā izvērtēs cilvēkkapitāla attīstības politiku pētniecības un inovāciju jomā, kā arī sagatavos rekomendācijas cilvēkkapitāla politikas veidošanai ilgtermiņā.

Tiekoties ar Latvijas politikas veidotājiem, vadošo tautsaimniecības nozaru, pētniecības organizāciju un universitāšu pārstāvjiem, eksperti izvērtēs un sniegs rekomendācijas, kā nodrošināt stratēģisku pieeju cilvēkkapitāla piesaistei un noturēšanai pētniecības un inovāciju jomā. Tāpat ir svarīgi izvērtēt, kā nodrošināt sinerģiju starp akadēmiskajām un zinātniskajām karjerām un kādi intervences mehānismi nepieciešami, lai uzlabotu zinātnieku kompetences un sniegumu gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Pēc iegūtās informācijas izvērtēšanas līdz 2020. gada pavasarim eksperti sagatavos gala ziņojumu un rekomendācijas, kas palīdzēs sekmīgāk plānot un veidot cilvēkkapitāla attīstības stratēģiju pētniecībā un inovācijās.

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam cilvēkkapitāls noteikts kā Latvijas svarīgākais resurss. Cilvēkkapitāla attīstība pētniecības un inovāciju jomā ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem Latvijas tautsaimniecības virzībai uz zināšanu ekonomiku ar augstāku pievienoto vērtību, kā arī valsts pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšanai un produktivitātes paaugstināšanai.

Papildu informācija:

Eiropas Komisija 2015. gadā ir izveidojusi Politikas atbalsta instrumentu (Policy Support Facility), lai palīdzētu ES dalībvalstīm labāk izstrādāt, ieviest un novērtēt pētniecības un inovāciju politiku. Politikas atbalsta instruments nodrošina uz pierādījumiem balstītu augsta līmeņa ekspertīzi, piesaistot labākos nozares ekspertus Eiropā. Tā piedāvā nacionālo pētniecības un inovāciju sistēmu izvērtējumu, apmācības iespējas un atbalstu valstu nacionālās pētniecības un inovāciju politikas izstrādei. 2017. gadā Eiropas Komisijas Politikas atbalsta instruments veica Latvijas pētniecības finansēšanas sistēmas izvērtējumu.

LV ID EU logo ansamblis ERAF RGB