Publicēts 30 septembris 2019


2019. gada 26. un 27. septembrī Briselē notika Eiropas Savienības (ES) Konkurētspējas ministru padomes sanāksmes par ilgtspējīgas izaugsmes un pētniecības jautājumiem. Diskusijas galvenais jautājums bija nepieciešamība Eiropas Savienībai definēt jaunu ilgtspējīgas izaugsmes politiku: kā nodrošināt pāreju uz klimata neitrālu ekonomiku, kā uzlabot produktivitāti un konkurētspēju pasaules tirgos, vienlaikus nodrošinot, ka ekonomiskā izaugsme ir ilgtspējīga gan no vides, gan no sabiedrības interešu viedokļa.

Somijas prezidentūras ziņojumā tika uzsvērta nepieciešamība stiprināt inovācijai draudzīgu tirgu un regulējumu, jo īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, un pāreju uz digitālo ekonomiku. Ministri diskusijā īpaši uzsvēra pētniecības un inovācijas lomu pārejā uz klimata neitrālu ekonomiku un nepieciešamību visam nozarēm vienoties par kopīgiem mērķiem resursu un spēku apvienošanai.Latvijas delegācijas vadītāja, IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa īpaši uzsvēra nepieciešamību rīkoties koordinēti, lai pāreja notiktu godīgi pret visām dalībvalstīm, ņemot vērā reģionu atšķirības un nodrošinot atbalstu Eiropas Savienības līmenī. Akcentējot sinerģijas starp dažādām ES programmām un nacionālajiem instrumentiem, Latvija aicināja Komisiju strādāt tālāk, nodrošinot "vienu noteikumu pieeju", tajā skaitā valsts atbalsta noteikumiem, lai nodrošinātu ieviesējiem vienkāršus un saskaņotus administratīvos nosacījumus un iespējas kombinēt finansējumu programmā “Apvārsnis Eiropa” un ES struktūrfondu programmās.