Publicēts 04 oktobris 2019

2019.gada 30.septembrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma lēmumu apturēt Ministru kabineta 2019.gada 29.augusta rīkojumu, ar kuru Indriķis Muižnieks netika apstiprināts Latvijas Universitātes (LU) rektora amatā. Līdz ar rīkojuma apturēšanu I. Muižnieks atzīts par rektora pienākumu izpildītāju, un jaunas rektora vēlēšanas netiek rīkotas līdz brīdim, kad tiesa izvērtēs I. Muižnieka pieteikumu pēc būtības.

Administratīvās rajona tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību:

  • nav atzīts, ka Ministru kabineta lēmums ir bijis politiski motivēts;
  • ir atzīts, ka LU rektora vēlēšanu procesā bija pieļauti pārkāpumi, piemēram, 2019. gada 24. maija Latvijas Universitātes rektora vēlēšanu procesā;
  • sniegta atšķirīga interpretācija par Augstskolu likuma 17.panta 5.daļu un izvērtējamo jautājumu plašumu attiecībā uz rektora ievēlēšanas procesu;
  • pretrunīgi vērtēts Augstskolu likuma 50.pants un koledžas studentu tiesības būt pārstāvētiem LU Satversmē;
  • netika konstatēta pretruna starp Augstskolu likuma 13.panta 6.daļu un Latvijas Universitātes Satversmes 5.5.punktu.

Būtiski tas, ka Administratīvās tiesas lēmums pauž atšķirīgu nostāju salīdzinājumā ar valdības rīkojumā un Indriķa Muižnieka pieteikumā norādīto, tajā skaitā attiecībā uz Augstskolu likuma un Latvijas Universitātes Satversmes iztulkojumu.

Tiesa norādīja, ka jautājums par administratīvā akta darbības apturēšanu tika vērtēts saīsinātā laika posmā, pamatojoties uz tiem administratīvā procesa dalībnieku paskaidrojumiem un iesniegtajiem pierādījumiem, kurus objektīvi šajā laikā bija iespējams iegūt. Tādējādi pieļaujams, ka, izskatot lietu pēc būtības, tiesas spriedumā iekļautā motivācija var atšķirties no šajā lēmumā norādītās.

Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd gatavo dokumentus Administratīvās rajona tiesas lēmuma pārsūdzībai Administratīvajā apgabaltiesā. Ministrija uzsver, ka šā brīža situācija nekādā ziņā nav vērtējama kā valsts un Latvijas Universitātes strīds, bet gan kā process, kurā svarīgi noskaidrot daudzus valstij un augstskolām būtiskus jautājumus. Valdībai sakarā ar rektora ievēlēšanas procesā pieļautajiem pārkāpumiem bija jāpieņem lēmums neapstiprināt I. Muižnieku rektora amatā un I. Muižnieks kā privātpersona šo lēmumu pārsūdzēja.

Domājot par augstākās izglītības sistēmas pilnveidi, ir svarīgi iegūt autoritatīvu tiesas skaidrojumu par šobrīd spēkā esošā Augstskolu likuma un Latvijas Universitātes Satversmes iztulkojumu. It sevišķi, ja tiesas sniegtais šā brīža skaidrojums atšķiras no Ministru kabineta un Indriķa Muižnieka skatījuma. Laikā, kad notiek darbs pie augstskolu pārvaldības modeļa maiņas un tiek izstrādāts jauns Augstskolu likums un Zinātniskās darbības likums, ir ļoti svarīgi izvērtēt - vai pašreizējā Augstskolu likumā ietvertā norma par Ministru kabineta tiesībām apstiprināt augstskolu rektoru ir saglabājama. Tāpat ir svarīgi vienoties - vai saglabāt normu par augstskolas dibinātāja tiesībām un pilnvarām pārbaudīt rektora vēlēšanu procesa leģitimitāti.

Augstskolu likums nosaka un aizsargā augstskolu autonomiju, taču autonomija nevar būt absolūta, tai jābūt saskaņotai ar sabiedrības un valsts interesēm.

LUTiesa20191004