Publicēts 19 Novembris 2019

Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) darbu turpina doktora līmeņa studiju un promocijas sistēmas pilnveides darba grupa, kas izstrādā priekšlikumus konceptuāli jaunas starptautiskajiem standartiem atbilstošas doktorantūras nodrošināšanai Latvijā, tostarp, priekšlikumus tiesību iegūšanai īstenot doktora studiju programmas (DSP).

Ceturtdien, 21. novembrī, notiks ministrijas organizēta publiska diskusija, kurā tiks prezentēts jaunais doktorantūras modelis, notiks diskusijas par būtiskākajām prasībām DSP īstenotājiem, par jauno doktorantūras finansēšanas pieeju, kā arī apspriests jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas plāns.

Diskusijai 21. novembra seminārā ir izvirzīts jautājums arī par promocijas darba valodu un aizstāvēšanās procedūras valodu. Dabaszinātņu un inženierzinātņu nozares ir ierosinājušas priekšlikumu par darbu aizstāvēšanu angļu valodā, tādējādi veicinot izcilību Latvijas zinātnē un jauno zinātnieku veiksmīgāku iekļaušanos starptautiskajā apritē. Šāda prakse jau sekmīgi darbojas kaimiņvalstī Igaunijā, kas ir viens no labas prakses piemēriem Latvijas augstskolām.

Vienlaikus ir izteikts priekšlikums, ka, ņemot vērā pētījuma jomu un tēmu, promocijas darbi izstrādājami arī latviešu valodā, augstskolām nodrošinot iespēju ārvalstu recenzentiem izvērtēt promocijas darbu.

21. novembra pasākumā – diskusijā “Virzība uz inovatīvu doktorantūru un pētniecības izcilību” aicināti piedalīties priekšlikumu izstrādātāji, vadošie zinātnisko institūciju pārstāvji – doktorantūras īstenotāji, Starptautiskās Rekonstrukcijas un attīstības bankas (Pasaules Banka) eksperti, kas 2016.–2018.gada pētījuma par augstskolu pārvaldību rezultātā sniedza ieteikumus doktorantūras pilnveidei Latvijā, kā arī Eiropas Komisijas Politikas atbalsta instrumenta (Policy Support Facility) eksperti. Diskusija notiks Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centra konferenču zāle, Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā. Pasākuma tiešraide tiks nodrošināta internetā.

Šobrīd darba grupas izstrādātais konceptuālā ziņojuma projekts “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā” ir nosūtīts augstākās izglītības un zinātnes nozares, kā arī darba ņēmēju un darba devēju pārstāvjiem viedokļa sniegšanai līdz 6. decembrim. Pēc viedokļu apkopošanas un ziņojuma precizēšanas tas būs publiski pieejams un tiks virzīts izskatīšanai valdībā.

Doktora līmeņa studiju un promocijas sistēmas pilnveides darba grupa IZM darbu sāka šā gada maijā. Saskaņā ar Valdības rīcības plānu, darba grupa līdz 2019. gada beigām izstrādās priekšlikumus jaunam, starptautiskiem standartiem (Zalcburgas principiem) atbilstošam doktorantūras modelim, kā arī piedalīsies konceptuālā ziņojuma sagatavošanā un izstrādās priekšlikumus grozījumiem saistītajos normatīvajos aktos. Priekšlikumi tiks sagatavoti, ņemot vērā divos Pasaules Bankas ziņojumos –“Doktora līmeņa studijas un promocijas sistēma Latvijā” (2016) un “Akadēmiskā karjera Latvijā: ieteikumi” (2018) – ietvertās rekomendācijas.

Priekšlikumi būs svarīgi tām augstskolām, kas vēlas īstenot DSP un tie attieksies uz šo studiju programmu saturu un formātu, jaunu studiju programmu licencēšanu, studiju programmas docētājiem, doktorantūras skolu izveidi atbilstoši Eiropas paraugpraksei, promocijas procesu, kas notiek studiju programmas ietvaros, kā arī studiju programmas kvalitātes monitoringu un doktorantūras finansēšanas pilnveidi.

Darba grupā strādā pārstāvji no IZM, lielākajām Latvijas universitātēm, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Jauno zinātnieku apvienības, Rektoru padomes un Latvijas Studentu apvienības.