Publicēts 20 novembris 2019

Izglītības un zinātnes ministrija izstrādājusi jaunus Ministru kabineta noteikumus par prasībām, kādas jāņem vērā, vispārējās izglītības iestāžu īstenotajās vispārējās izglītības programmās uzņemot bērnus ar speciālām vajadzībām. Noteikumu projekts otrdien, 2019.gada 19.novembrī, apstiprināts valdībā.

Jaunajos noteikumos ir paplašināts to atbalsta pasākumu klāsts, kas bērniem ar speciālām vajadzībām jānodrošina mācību procesā. Atbilstoši katra bērna speciālajām vajadzībām, tiek noteikti mācību procesa organizācijas principi, individualizēti atbalsta pasākumi mācību satura apguvei, mācību un tehniskie līdzekļi mācību vides nodrošināšanai, kā arī nepieciešamais atbalsta personāls.

Būtiska atšķirība no pašreiz spēkā esošajiem noteikumiem ir norma, kas nosaka – skolā atbalsta pasākumi bērniem ar speciālām vajadzībām tiek nodrošināti arī tad, ja speciālās vajadzības identificējuši paši skolas atbalsta speciālisti. Pašreizējā kārtība paredz, ka atbalsta pasākumi nosakāmi pēc valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegtā atzinuma par speciālās izglītības programmas nepieciešamību.

Iekļaujošās izglītības īstenošanā liels uzsvars tiek likts uz agrīnu bērna speciālo vajadzību diagnosticēšanu, tāpēc jaunajos noteikumos iekļauta prasība par atbalsta pasākumu nodrošināšanu bērniem ar speciālām vajadzībām arī pirmsskolas izglītības programmās.

Noteikumos iekļauts arī pielikums - individuālais izglītības programmas apguves plāna paraugs ar tajā obligāti iekļaujamo informāciju. Individuālais plāns izglītības iestādei jāveido ciešā sadarbību ar bērna vecākiem, jo tikai tā iespējams veiksmīgi īstenot mācību procesu un risināt radušās problēmas. Ja noteiktie atbalsta pasākumi būs palīdzējuši bērnam sasniegt ievērojamu progresu, pedagogiem sadarbībā ar bērnu un viņa vecākiem būs tiesības pašiem veikt plānā nepieciešamās izmaiņas. Tādējādi bērnam nebūs atkārtoti nepieciešams saņemt pedagoģiski medicīniskās komisijas sniegto atzinumu. Tas ļaus būtiski mazināt administratīvo slogu, kā arī stiprinās par individuālā plāna īstenošanu atbildīgā skolotāja pedagoģisko atbildību.

Jau 2018. gada 21. jūnijā tika pieņemti grozījumi Vispārējās izglītības likumā, kas nosaka jaunu pieeju iekļaujošās izglītības īstenošanā. Grozījumi paredz, ka no 2020. gada 1. septembra speciālās izglītības iestāde īsteno speciālās pamatizglītības programmas bērniem ar garīgās veselības, garīgās attīstības, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Papildus speciālās izglītības iestāde ir tiesīga īstenot speciālās pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības un vidējās speciālās izglītības programmas bērniem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, bet speciālās pirmsskolas izglītības programmas – bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem, garīgās veselības, garīgās attīstības, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī profesionālās pamatizglītības programmas.

Lai izstrādātu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām sniedzamos pakalpojumus, Izglītības un zinātnes ministrijā tika izveidota darba grupa, kurā strādāja pārstāvji no Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm. Arī jaunais noteikumu projekts "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās" izstrādāts darba grupas ietvaros.

Izglītības attīstības politikas mērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Iekļaujošas izglītības pieeja ir arī nozīmīgs pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanas princips. To iespējams īstenot, atzīstot un novērtējot skolēnu dažādās mācīšanās vajadzības un nodrošinot to apmierināšanu, izmantojot daudzveidīgas metodes un pieejas, atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot skolā drošu un atbalstošu vidi un nepieļaujot diskrimināciju. Projekta Skola2030 ietvaros nozīmīgi resursi tiek veltīti mācību un metodisko līdzekļu izveidei bērniem ar speciālām vajadzībām, tiek domāts arī par to, kā atbalstīt pedagogus iekļaujošas izglītības īstenošanai un pilnveidot skolotāju prasmes strādāt ar bērniem ar daudzveidīgām mācīšanās vajadzībām.

Ar otrdien valdībā apstiprināto noteikumu projekta "Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās" var iepazīties MK tīmekļvietnē.

 

Bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām iestādēs pēc pakļautības (uz 2019.gada 1.septembri):

 

Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā:

Vispārējās izglītības iestādēs: 3


Privātajās skolās:

Vispārējās izglītības iestādēs: 29


Pašvaldību skolās:

Vispārējās izglītības iestādēs: 6599

Speciālās izglītības iestādēs: 5626

Kopā: 12225


Tieslietu ministrijas pakļautībā:

Vispārējās izglītības iestādēs: 1


Bērnu skaits ar speciālajām vajadzībām visās iestādēs kopā (uz 2019.gada 1.septembri):

 

specbernikopa2

Palielināt