Publicēts 28 novembris 2019

jacek

Izglītības un zinātnes ministrija 2019.gada 19. un 28.novembrī ir saņēmusi trauksmes vēstules par apdraudējumu latviešu valodas nākotnei. Izprotot vēstulē paustās bažas, vēstules iesniedzēju pārstāvji nākamnedēļ, 2019.gada gada 4. decembrī, aicināti uz sarunu Izglītības un zinātnes ministrijā, lai klātienē pārrunātu jautājumu par latviešu valodu Latvijas zinātnē, tai skaitā, par informatīvo ziņojumu “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā”.

Ministrijā izveidotā doktora līmeņa studiju un promocijas sistēmas pilnveides darba grupa šobrīd turpina darbu, izstrādājot priekšlikumus konceptuāli jaunas, starptautiskajiem standartiem atbilstošas doktorantūras nodrošināšanai Latvijā. Jaunais doktorantūras modelis tiek izstrādāts, pamatojoties uz Pasaules Bankas pētījumiem un tajos sniegtajām rekomendācijām, kā arī OECD pētījumu statistiku, kas Latvijai uzrāda ļoti zemu doktora grādu ieguvušo skaitu (0,3% no kopējā iedzīvotāju skaita, citās OECD valstīs – 1,1%). Tāpat secināts, ka Latvijā nenotiek akadēmiskā personāla atjaunotne, kā arī doktorantūras studijās ir sarežģīta un reizē fragmentāra iekšējā struktūra.

Būtiskākie doktorantūras modeļa pilnveides priekšlikumi saistīti ar lielākas atbildības noteikšanu augstskolām par doktorantūras laikā veiktā pētnieciskā darba vadību, kvalitāti un noslēgumā izstrādāto promocijas darbu. Tāpat tiek plānots noteikt, ka doktora studijas jāorganizē centralizēti izveidotās struktūrvienībās jeb doktorantūras skolās. Savukārt par promocijas darba izstrādes valodu varēs izšķirties doktorants un darba vadītājs vai augstskola, kas izstrādā doktora studiju programmu.

Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska uzver, ka ministrija pilnībā piekrīt brīvai promocijas darba izstrādes valodas izvēlei, jo pasaulē valdošās tendences promocijas darba rakstītāju izvēli noteiks dabiski. Tāpēc domstarpībām vai plašākām diskusijām par šiem jautājumiem nevajadzētu raisīties ne darba grupā, ne ministrijā. Lai nodrošinātu Latvijas pētniecības virzību uz izcilību, zinātnisko rezultātu sasniegšanā būtiski ir nodrošināt sinerģiju - eksakto jomu pārstāvjiem ir jāstiprina sava darba rezultātu popularizēšana Latvijas sabiedrībā, bet sociālo un humanitāro jomu pētniekiem jānodrošina savu pētījumu pieejamība ārzemēs.

Informatīvā ziņojuma projekts “Par konceptuāli jauna doktorantūras ietvara un jauna promocijas procesa ieviešanu Latvijā” ir nosūtīts augstākās izglītības un zinātnes nozares, kā arī darba ņēmēju un darba devēju pārstāvjiem viedokļu un priekšlikumu sniegšanai. Ministrija ir informējusi, ka līdz 6.decembrim par jauno doktorantūras modeli gaida konstruktīvus priekšlikumus no ikviena interesenta.

Pagājušajā nedēļā, 21.novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notika diskusija “Virzība uz inovatīvu doktorantūru un pētniecības izcilību”, kurā bija aicinātas piedalīties visas Latvijas augstskolas un organizācijas, kuru pārziņā ir augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju jautājumi, kā arī Pasaules Bankas eksperti un Eiropas Komisijas programmas Apvārsnis 2020 Politikas atbalsta instrumenta eksperti.