Publicēts 10 Decembris 2019

kelly sikkema IDxYqReAT6E unsplash

Šajās dienās ikviena Latvijas izglītības iestāde saņem projektā „Kompetenču pieeja mācību saturā” izstrādātu didaktisko materiālu komplektu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem latviešu valodas apguvei. Didaktisko materiālu mērķis ir sniegt atbalstu pārejā uz mācībām latviešu valodā, kompetenču pieejas ieviešanā un mācību satura īstenošanā lingvistiski neviendabīgā vidē. Didaktisko materiālu komplektus saņem 1122 izglītības iestādes, kā arī pedagogi, kuri pilnveido pedagoģisko kompetenci Latviešu valodas aģentūras tālākizglītības kursos.

Latviešu valodas aģentūras galvenā metodiķe Vineta Vaivade uzsver: „Kompetenču pieejā balstīta satura apguve sākas pirmsskolā un sākumskolā, tāpēc ir ļoti nozīmīgi, ka tieši šim vecumposmam tiek veidoti mūsdienīgi, jaunākajās pedagoģiskajās atziņās balstīti mācību materiāli. Tos izmantojot, bērns kļūst par meklētāju, domātāju un darītāju.”

Didaktisko materiālu komplekts ietver 12 dažādu materiālu veidus – latviešu valodas alfabēta trafaretu, signālkartītes un jautājumu kartītes, galda spēli Cirks, figūras dialogu veidošanai, plakātus, sižetisko attēlu sērijas, attēlu un vārdu bingo, vārdu puzles, darbības vārdu kartītes u.c. materiālus. Materiāli izstrādāti tematiskajiem lokiem Es pats, Māja, Pasaka un īstenība, Laiks un ritums, Gaiss un ūdens, Zeme un uguns.

Radoši, zinoši, zinātkāri pedagogi un kvalitatīvi mācību materiāli ir priekšnosacījums veiksmīgām pārmaiņām izglītībā.


Eiropas Sociālā fonda 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” (projekta līguma numurs: 8.3.1.1/16/I/002).

Projekta mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.