Publicēts 07 janvāris 2020

Ministru kabinets šodien, 2020. gada 7. janvārī, izskatīja un pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādāto informatīvo ziņojumu “Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu”, balstoties uz situāciju vidējās izglītības jomā pēc sarunām ar 74 no 119 pašvaldībām. 

Šis ir starpziņojums sākotnējam, 2019.gada maijā izskatītajam piedāvājumam skolu tīkla sakārtošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu izglītību. Atšķirībā no iepriekš prezentētā piedāvājuma, plānotā minimālā skolēnu skaita diapazons vidusskolas klasēs ir paplašināts, ņemot vērā sarunās ar pašvaldībām panāktās vienošanās. Turpinoties sarunām ar pašvaldībām, informatīvais ziņojums tiks papildināts un precizēts, ar gala ziņojumu plašāku sabiedrību iecerēts iepazīstināt martā, kad būs noslēgušās sarunas ar visām pašvaldībām.

Piedāvājums minimālajam skolēnu skaitam 10.-12.klasē, tāpat kā iepriekš, tiek modelēts uz četru bloku iedalījumu atbilstoši administratīvi teritoriālajai reformai 2021.gadā. Šobrīd tiek plānots, ka Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā minimālajam skolēnu skaitam 10.-12.klasē būtu jābūt robežās no 150-120 skolēniem, administratīvo teritoriju attīstības centru un Pierīgas novadu vidusskolās - 120-90. Administratīvās teritorijas novados vidusskolas posmā būtu jāmācās 45-40 skolēniem, bet teritorijās pie ES ārējās robežas, kā arī teritorijās, no kurām attālums līdz nākamajai izglītības iestādei ir vismaz 25 kilometri, plānotais minimālais skolēnu skaits 10.-12.klasē varētu būt 30-25 skolēni. Konkrētās teritorijās un pierobežā plānotais minimālais skolēnu skaits noteikts mazāks, ņemot vērā šo teritoriju īpašo stāvokli un nākotnes attīstības iespējas. Līdzīgi kā šobrīd, kad valsts nodrošina papildu finansējumu pedagogu darba samaksai teritorijās ar zemu iedzīvotāju blīvumu, arī turpmāk plānots noteikt papildu koeficientu konkrētajos novados un pierobežas izglītības iestādēs, lai nodrošinātu kvalitatīvas izglītības piedāvājumu.

Racionāls skolu tīkls tiek modelēts, ievērojot principu – sākumskola maksimāli tuvu bērna dzīvesvietai un spēcīga pamatskola un vidusskola, kurā tiek nodrošināts kompetenču pieejai atbilstošs un kvalitatīvs izglītības programmu piedāvājums. Informatīvajā ziņojumā minētie aprēķini par pašlaik neatbilstošo vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaitu minimālā skolēnu skaita piedāvājumam ir tikai provizoriski un nenozīmē, ka konkrēts skaits izglītības iestāžu būtu slēdzamas. Piemēram, pašvaldībām, kurās ir vismaz divas vidējās izglītības iestādes un abas šobrīd neatbilst piedāvātajiem kritērijiem, ir iespējams nodrošināt atbilstošu skolēnu skaitu 10.-12.klasē, apvienojot abas izglītības iestādes vai nododot vidējās izglītības programmu īstenošanu tikai vienai no tām. Līdzīgi modelējamas situācijas saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.

16 pašvaldības sarunās ar ministriju jau šobrīd norāda, ka iecerējušas veikt izmaiņas ar kādu no tās dibinātajām vidusskolām, plānojot pieņemt lēmumu par vidējās izglītības iestādes pakāpes maiņu jau 2020.gadā. Tāpat tiek apsvērta iespēja šo procesu veikt pakāpeniski, pieņemot lēmumus par jaunu skolēnu neuzņemšanu vidusskolas klasēs, ļaujot pabeigt uzsākto izglītību tiem, kas šobrīd mācās vidējās izglītības posmā.

Jāuzsver, ka informatīvais ziņojums attiecas tikai uz pašvaldību dibinātajām vidējās izglītības iestādēm, tajā netiek vērtētas valsts ģimnāzijas, privātās izglītības iestādes, kā arī izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmu, pamatojoties uz LR divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu.

Skolu tīkla sakārtošana primāri ir skatāma, vērtējot pašvaldību iespējas savā teritorijā esošajās izglītības iestādēs nodrošināt skolēnu interesēm atbilstošu un kvalitatīvu izglītību ar mūsdienīgu mācību vidi un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī iespēju piesaistīt augsti kvalificētus pedagogus un atbalsta personālu. Plānojot vidējās izglītības iestāžu tīkla attīstību, jāņem vērā, ka no 2020.gada 1.septembra vidējā izglītībā tiks uzsākta pakāpeniska jaunā mācību satura īstenošana (2020./2021.mācību gadā – 10.klasē; 2021./2022.mācību gadā – 11.klasē un 2022./2023.mācību gadā – 12.klasē), kas vienlaikus paredz vidējās izglītības iestādē izvēles iespējas starp vismaz diviem padziļināto kursu komplektiem. Tāpēc pašvaldībām kā izglītības iestāžu dibinātājiem šiem jautājumiem jāpievērš īpaša uzmanība, nodrošinot ikvienam jaunietim iespēju vidējās izglītības posmā iegūt kvalitatīvu, kompetencēs balstītu izglītību.

OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2018 pētījums parāda, ka kvalitātes plaisai starp Rīgas, pilsētu un lauku skolām un starp dažādu tipu skolām ir tendence pieaugt, turklāt ir ļoti daudz skolu ar mazu skolēnu skaitu. Pētījuma veicēji norāda, ka situācijas uzlabošanā svarīga ir skolu tīkla sakārtošana un valsts administratīvi teritoriālā reforma, kas šobrīd valstī ir politiskajā dienas kārtībā.

Arī 2019.gada 19.decembrī prezentētajā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Prasmju stratēģijas ziņojumā OECD eksperti Latvijai rekomendē pārskatīt skolu konsolidācijas procesu. Nacionālā līmenī ir nepieciešams definēt pārskatāmu kvalitatīvu un kvantitatīvu kritēriju kopumu saistībā ar skolu konsolidācijas jautājumu, lai palielinātu dibinātāju atbildību efektīva skolu tīkla izveidošanā un uzturēšanā un nodrošinātu vienlīdzīgumu izglītībā. Vienlīdzīgums izglītībā nozīmē, ka skolas un izglītības sistēmas piedāvā vienādas mācīšanās iespējas visiem skolēniem.

2019./2020.mācību gadā Latvijā ir 332 vispārējās vidējās izglītības iestādes, no kurām 89,8% ir pašvaldību dibinātas. Pēdējo trīs mācību gadu laikā pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestāžu skaits ir samazinājies par 27 iestādēm: 12 mainījušas izglītības iestādē īstenoto pakāpi – pārveidotas par pamatskolām; 8 pievienotas citai vispārējās vidējās izglītības iestādei; 7 likvidētas.

Informatīvais ziņojums “Par vispārējās vidējās izglītības iestāžu tīkla izvērtējumu” ir pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

Infografika Skolu tikls