Publicēts 30 aprīlis 2020

 RU

VOP1920

Ārkārtējās situācijas dēļ tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolās skolēni kārtos gala eksāmenus. Šodien valdība lēma par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā.

Izglītības un zinātnes ministrija informē, ka 9. klases skolēniem valsts pārbaudes darbi tiek atcelti, izņemot eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās. Skolēniem, kuri vēlas to kārtot, eksāmena rakstu daļa notiks 10. jūnijā, bet mutvārdu daļa – 10. un 11. jūnijā. Tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenu noteiktajā laikā un kuri vēlas to kārtot, eksāmens notiks 2. jūlijā.

Savukārt valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi (12. klasēm) notiks šādā kārtībā.

Obligātie centralizētie eksāmeni:

- vienā svešvalodā pēc izvēles (angļu valodā rakstu daļa – 2. jūnijā, mutvārdu daļa – 2., 3. un 4. jūnijā; vācu valodā rakstu un mutvārdu daļa – 3. jūnijā; krievu valodā rakstu daļa – 4. jūnijā, mutvārdu daļa – 4. un 5. jūnijā; franču valodā rakstu un mutvārdu daļa – 5. jūnijā);
- latviešu valodā rakstisks eksāmens – 9. jūnijā;
- matemātikā rakstisks eksāmens – 12. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā centralizēto eksāmenu saraksts:

- Latvijas un pasaules vēsturē rakstisks eksāmens – 15. jūnijā;
- ķīmijā (rakstiski) – 17. jūnijā;
- bioloģijā (rakstiski) – 19. jūnijā;
- fizikā (rakstiski) – 26. jūnijā.

Skolēna izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmenu saraksts:

- ģeogrāfijā (rakstiski) – 29. jūnijā;
- ekonomikā (rakstiski) – 1. jūlijā;
- mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) – 3. jūlijā;
- informātikā rakstu daļa – 6. jūlijā, praktiskā daļa – 6. un 7. jūlijā. 

2019./2020.mācību gada valsts pārbaudījumu GRAFIKS (.docx)

ATVĒRT PDF

eksameni2020

 

JNIJS2020

 

LEJUPLĀDĒT ATTĒLU

 

JLIJS2020

 

LEJUPLĀDĒT ATTĒLU

 


Valsts pārbaudījumu papildtermiņi plānoti no 9. jūlija līdz 30.jūlijam. Sertifikāti par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu tiks izsniegti sākot ar 24.jūliju.

Eksāmenu norises laiki vispārējās vidējās izglītības iestādēs kopumā tiek nodrošināti laikposmā no 2020. gada 2. jūnija līdz 3. jūlijam.

2020. gada 30. aprīlī apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 183 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā" skatāmi Ministru kabineta tīmekļvietnē.


RU

Экзамены для учеников 9-го класса отменены, для остальных - сохраняются

В связи с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией внесены изменения в порядок проведения выпускных экзаменов в школах. Сегодня правительство приняло решение о времени проведения государственных экзаменов в 2019/2020 учебном году. 

Министерство образования и науки сообщает, что для учеников 9-го класса экзамены отменены, за исключением экзамена по латышскому языку в программах образования для национальных меньшинств. Для учеников, которые собираются его сдавать, письменная часть экзамена пройдет 10 июня, а устная часть – 10 и 11 июня. Для учеников, которые по уважительным причинам не смогут сдавать экзамен в указанное время и которые хотят его сдавать, экзамен пройдет 2 июня.

В свою очередь, государственные экзамены о получении общего среднего образования (для 12-х классов) пройдут в следующем порядке.

Обязательные централизованные экзамены:

языку – 2 июня, устная часть – 2, 3 и 4 июня; письменная и устная часть по немецкому языку – 3 июня; письменная часть по русскому языку – 4 июня, устная часть – 4 и 5 июня; письменная и устная часть по французскому языку – 5 июня);

- письменный экзамен по латышскому языку – 9 июня;

- письменный экзамен по математике – 12 июня.

Список централизованных экзаменов по выбранному учеником предмету:

- письменный экзамен по истории Латвии и мировой истории – 15 июня;

- письменный экзамен по химии – 17 июня;

- письменный экзамен по биологии – 19 июня;

- письменный экзамен по физике – 26 июня.

Список экзаменов по выбранному учеником предмету:

- письменный экзамен по географии – 29 июня;

- письменный экзамен по экономике – 1 июля;

- письменный экзамен по русскому языку и литературе (в программах образования для национальных меньшинств) – 3 июля;

- экзамен по информатикe: письменная часть – 6 июля, практическая часть – 6 и 7 июля.

Дополнительные даты для государственных экзаменов запланированы с 9 по 30 июля. Аттестаты об общем среднем образовании будут выдаваться с 24 июля.

Cдачa экзаменов в общеобразовательных средних учебных заведениях будeт проходить в период с 2 июня по 3 июля 2020 года.

Поправки к Правилам Кабинета министров No 183 «Положение о сроках проведения государственных экзаменов в 2019/2020 учебном году» (утверждены 30 апреля 2020 года) доступны на домашней странице Кабинета министров.

 

Экзамены для учеников 9-го класса отменены, для остальных - сохраняются