Publicēts 28 aprīlis 2014

Šodien, 28.aprīlī, Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) uz kārtējo sēdi sanāca darba grupa jauna pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeļa izstrādei. Turpinot iepriekšējā sanāksmē uzsāktās diskusijas un balstoties uz darba grupas locekļu iesniegtajiem priekšlikumiem, darba grupa apsprieda iespējamos pedagogu atalgojuma noteikšanas kritērijus.

Darba grupas locekļi vērtēja to, kā veidot pedagogu darba samaksas sistēmu, balstoties uz darba gradāciju atšķirīgās vecuma grupās ar atšķirīgu mācību saturu, - pamatskolā (1.-6.klase), 7.-9.klasē un 10.-12.klasē, un atbalstīja šādu kritēriju nepieciešamību un šādas pieejas pamatotību.

Darba grupa diskutēja par papildu atbalsta nepieciešamību t.s. mazajām skolām un vienojās, ka nepieciešams noteikt kritērijus kas ļautu, mazināt atšķirības pedagogu darba samaksā un iezīmēt papildu atbalsta pasākumus mazajām skolām. Šie kritēriji tiks precizēti līdz 16. maijam.

Diskutējot par to, kā veidojas skolotāju pilna darba slodze, sanāksmes dalībnieki uzsvēra, ka to veido ne tikai kontaktstundas ar audzēkņiem (mācību stundu skaits), bet arī citu pienākumu veikšana -  burtnīcu labošana, klases audzināšana, metodiskais darbs, darbs ar vecākiem, profesionālā pilnveide, gatavošanās olimpiādēm u.tml. Darba grupas locekļi vienojās, ka arī šie jautājumi jāprecizē līdz 16.maijam.

Darba grupai ir jāveido arī pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafiks, kas balstītos uz principu, kā pakāpeniski palielināt vienas darba stundas izmaksas un finansējumu pārējām skolotāju aktivitātēm, lai veidotos pilna darba nedēļa.

Jautājums par pedagogu darba samaksu šodien tika skatīts Ministru kabineta (MK) komitejas sēdē, kur tika nolemts, ka grozījumi MK 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, lai no 2014.gada 1.septembra nodrošinātu piemaksas pedagogiem, kuri profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpi ieguvuši pēc Eiropas Sociālā fonda projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”, tiks skatīti kontekstā ar jaunā normatīvā regulējuma - MK noteikumu - projektu par pedagogu darbības kvalitātes novērtēšanu, kas Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) ir jāsagatavo un jāiesniedz MK šā gada maijā.

Ar tiesību akta projektu var iepazīties MK mājaslapā http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40316905&mode=mkk&date=2014-04-28

Nākamā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādes darba grupas sanāksme plānota 26.maijā, un tā būs pēdējā šīs darba grupas apspriede.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būs aprēķina metodikā caurskatāmāks un ļaus efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.

Darba grupā pārstāvēti IZM un citu nozaru ministriju speciālisti, IZM sociālie un sadarbības partneri, tostarp Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, arodbiedrības ,,Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Pedagogu domes pārstāvji.