Publicēts 01 novembris 2014

Izglītības un zinātnes ministrijā piektdien, 31.oktobrī, notika pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas vadības darba grupas kārtējā tikšanās ar pedagogu atalgojuma modeļa aprobācijā iesaistīto skolu koordinatoriem, lai pārrunātu pirmos secinājumus un turpmāk darāmo. Tajā aprobācijā iesaistītie pedagogi pauda atbalstu pilna laika darba slodzes modeļa izstrādei un pilnveidei.

Tikšanās laikā ar skolu pārstāvjiem tika pārrunāti un analizēti skolotāju aizpildīto darba laika uzskaites veidlapu rezultāti, pārrunājot jautājumus par pedagogu slodzes veidojošajiem komponentēm, atšķirībām skolēnu skaita ziņās dažādās skolās, par risinājumiem skolēnu skaita ziņā nelielajām, gan lielajām skolām. Aprobācijas vadības darba grupa ir izveidojusi vispārējo mācību priekšmetu skolotāju amata apraksta paraugu, bet skolu direktori sadarbībā ar vietniekiem to pilnveidos atbilstoši darba lapu uzskaites analīzei.

Lielākajā daļā skolu modeļa aprobācija turpinās līdz novembra beigām, un decembra sākumā atsūtīs pilnveidotos amata aprakstus. Nākošā tikšanās plānota decembrī. Ministrijas speciālisti jau līdz šim ir viesojušies vairākās skolās un vizītes skolās arī turpinās.

36 stundu darba nedēļas aprobācijas procesā ministrija jau ir ieguvusi informāciju, kāds stundu skaits ir  nepieciešams izglītības programmu īstenošanai atbilstoši atalgojuma modeļa formulā izmantojamajiem nosacījumiem. Aprobācijas procesā tiek iegūta praksē pārbaudīta informācija par to, kādu pienākumu veikšanai pedagogi patērē proporcionāli visvairāk laika un cik bieži tos veic, piemēram, mācību un audzināšanas darba plānošanai un organizācijai, skolēnu individuālo spēju attīstīšanai, sadarbības veidošanai ar ģimeni, ieguldījumam izglītības iestādes attīstībā.

No oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Decembrī tiks izvērtēti aprobācijas rezultāti un veiktas nepieciešamās korekcijas. Savukārt aprobācijas otrajā posmā no 2015.gada janvāra līdz jūnijam izvēlētais modelis tiks aprobēts visās Latvijas izglītības iestādēs.

Kā jau informējām, IZM speciālisti ir izstrādājuši un piedāvājuši pedagogu darba samaksas aprēķina modeļa divus variantus - pāreja uz pilna laika darba slodzi un modeļa „nauda seko skolēnam” pilnveide. Pilna laika darba nedēļa ietvertu kontaktstundas, laiku mācību stundu sagatavošanai, skolēnu darbu labošanai un citiem pedagogu veicamajiem pienākumiem. Pedagoga veicamie pienākumi tiktu noteikti amata aprakstā.

36 stundu darba samaksas modelis neizslēdz darbu uz pilnu vai nepilnu slodzi, atkarībā no tā, kā izglītības iestādes vadītājs organizē darbu un nodrošina izglītības iestādi ar resursiem. Darba samaksas aprēķināšanai tiek izmantotas 36 stundas, kas tiek pieņemtas par pilna laika darba slodzi. Pedagogi varēs arī turpmāk strādāt nepilnu slodzi, kā arī vairāk par 36 stundām nedēļā, nepārsniedzot Darba likumā noteiktās 40 stundas nedēļā.

Saskaņā ar iepriekšējā Ministru kabineta lēmumiem un šīs valdības deklarācijā noteikto uzdevumu līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, kas būtu aprēķina metodikā caurskatāms un ļautu efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.