Publicēts 03 decembris 2014

“Viens no svarīgiem aspektiem, ieviešot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ir atalgojumam pieejamā finansējuma efektīva pārvaldība un caurskatāmības nodrošināšana tā izlietojumā”, akcentē izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, aicinot sadarbības partnerus kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju rast labāko risinājumu tā panākšanai.

Lai nodrošinātu valsts budžeta mērķdotācijas valsts, pašvaldību un privātpersonu dibināto izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai izlietojuma  pārskatāmību, kontroli un sabiedrības informētību, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi priekšlikumu, kas paredz pašvaldībām un ministrijām reizi mēnesī publicēt savās mājaslapās tās dibināto izglītības iestāžu pedagogiem izmaksātu atalgojumu. Savukārt privātajām izglītības iestādēm piešķirtā finansējuma apmērs tiktu publicēts IZM mājaslapā.

“Nav šaubu, ka pedagogu atalgojums nav pietiekams un tas jāpalielina. Ministru prezidentes stingra prasība finansējuma piešķiršanai pedagogu atalgojuma jaunā modeļa ieviešanai un pedagogu darba samaksas paaugstināšanai ir sistēmas sakārtošana un strukturālo reformu īstenošana, kā arī zemāko skolotāju algu palielināšana ar jauno modeli. Ar sagatavoto priekšlikumu vēlamies novērst dažādās spekulācijas par pedagogu darba samaksas apmēru un padarīt sistēmu pārskatāmu,” skaidro izglītības un zinātnes ministre, norādot, ka par publicējamās informācijas apmēru un veidu tiks diskutēts ar sociālajiem un sadarbības partneriem, lai vienotos par atbilstošāko risinājumu.

Pārejot uz jaunu finansēšanas un darba samaksas modeli, nepieciešams atspoguļot esošo pedagogu atalgojuma līmeni, lai sabiedrībā radītu priekšstatu un izpratni par pedagoga atalgojuma pieauguma nepieciešamību un darba laika noteikšanu, kas ir atšķirīgs no izglītojamajam mācību gadā noteiktās slodzes.

Viens no darba samaksas jaunā modeļa mērķiem ir mazināt pedagogu pārslodzi, salāgojot darba laiku ar pietiekamu atalgojumu. Tāpat jaunā modeļa rezultātā tiktu mazināta atalgojuma diference. Pašlaik esošais finansēšanas modelis “Nauda seko skolēnam” un pedagogu darba samaksas aprēķināšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi” rada ļoti nevienlīdzīgu situāciju starp izglītības iestādēm dažādos novados vai pat viena novada ietvaros.   Pedagogiem, kuri strādā skolās ar mazu skolēnu skaitu nav iespējams tarificēt visus minētajos noteikumos apmaksājamos pienākumus, jo tam nav pietiekams finansējums. Savukārt izglītības iestādēs ar lielu izglītojamo skaitu pedagogam ir iespējams noteikt lielāku likmi, pēc kuras tiek aprēķināts viņa atalgojums, un arī tarificēt visus apmaksājamos pienākumus. Tādējādi atalgojuma atšķirība par vienādu darbu, nereti pat pie vienāda izglītojamo skaita klasē, ir ļoti liela, un tā nav taisnīga. Informācijas par atalgojuma publiskošanu novērsīs finansējuma sadales necaurspīdīgumu pašvaldības un skolas ietvaros.

Valsts sektorā strādājošo, tostarp pedagogu, atalgojuma publiskošana notiek, piemēram, Norvēģijā un Somijā.

IZM patlaban intensīvi strādā, lai ar jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi saistīto normatīvo aktu pieņemšana valdībā notiktu nākamā gada maijā. Saskaņā ar modeļa aprobācijas laika plānu no šā gada oktobra līdz decembrim notiek jaunā  modeļa - pilna laika darba slodzes jeb 36 stundu darba nedēļas - aprobācija dažādu izglītības pakāpju un pēc skolēnu skaita lieluma ziņā dažādās skolās, kurā ir iesaistīti aptuveni 2000 skolotāju. Savukārt aprobācijas otrais posms no nākamā gada janvāra tiks uzsākts visās vispārējās izglītības iestādēs, bet trešajā posmā aprobācija tiks uzsākta arī interešu, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pirmskolas un speciālās izglītības iestādēs un sporta skolās

Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumiem līdz 2015.gada 1.septembrim ir jāizstrādā jauns pedagogu darba samaksas modelis, lai izveidotu caurskatāmu atalgojuma aprēķina metodiku, tādējādi ļaujot efektīvāk pārvaldīt finanšu resursus.