Publicēts 14 maijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izvērtējusi un apstiprinājusi visus zinātnisko institūtu un augstskolu projektus, kas tika iesniegti ERAF atbalstītās aktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ierobežotas atlases konkursā.

Latvijas zinātnisko institūtu izcilības un institucionālo attīstību veicinošām darbībām IZM ir nodrošinājusi 11 869 433 eiro piešķīrumu, kas ir 100 procentu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Minētās aktivitātes mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas Republikā zinātnisko institūciju reģistrā reģistrēto zinātnisko institūciju strukturālo reformu īstenošanai, nodrošinot zinātnes ārējā novērtējuma rekomendāciju ieviešanu un sekmējot reorganizēto zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti.

Apstiprinātajos projektos atbalsts ir plānots zinātnisko institūtu attīstības stratēģiju, pētniecības programmu un cilvēkresursu attīstības plānu izstrādei. Nopietni ieguldījumi tiks veikti sadarbības pilnveidei starp zinātniskajām institūcijām, augstskolām un darba devējiem. Projektu ietvaros plānots arī izstrādāt zinātnisko institūciju resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas, kā arī izstrādāt attīstības projektu sociāli ekonomiskos pamatojumus un būvdarbu tehnisko dokumentāciju.

Proporcionāli visos projektos kopā plānotais zinātniskās izcilības attīstības atbalsta finansējums ir 4 457 788 eiro, bet zinātnisko institūciju konsolidācijas atbalsta finansējums - 7 411 645 eiro.

Projektus ierobežotā atlasē varēja iesniegt tikai tās Latvijas Republikā Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās zinātniskā institūcijas, kuras zinātnes ārējā novērtējumā ir novērtētas ar “4” vai “5”, kā arī augstskolas, kuru struktūrvienības zinātnes ārējā novērtējumā novērtēta ar “4” vai “5”. Tāpat projektus iesniegt tika aicinātas universitātes, kuras apņēmās veikt zinātnisko institūciju reorganizāciju vai konsolidāciju.

Kopumā ir atbalstīti 13 projekti šādā apmērā:


• Rīgas Tehniskā universitāte - 2 489 102 eiro;
• Elektronikas un datorzinātņu institūts - 219 609 eiro;
• Latvijas Universitāte - 3 475 464 eiro;
• Rīgas Stradiņa Universitāte - 652 525 eiro;
• Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs - 407 984 eiro;
• A/S Transporta un sakaru institūts - 113 036 eiro;
• Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” - 487 832 eiro;
• Daugavpils Universitāte - 184 736 eiro;
• Latvijas Organiskās sintēzes institūts - 1 006 353 eiro;
• Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts - 263 281 eiro;
• Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts - 512 275 eiro;
• Ventspils Augstskola - 751 465 eiro;
• Latvijas Lauksaimniecības universitāte - 1 305 771 eiro.