Publicēts 21 maijs 2015

eea-grants norway grants

Ir pabeigta Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Pētniecība un Stipendijas” aktivitātē „Stipendijas” iesniegto projektu pieteikumu vērtēšana.

Konkursam tika iesniegti 33 projektu pieteikumi. Atlases rezultātā finansējums ir piešķirts 20 studentu mobilitātes projektu īstenošanai Latvijas augstskolās. To kopējais pieejamais finansējums ir 1 045 037 eiro.

Projektus apstiprināšanai izvirzīja vērtēšanas komisija pēc administratīvo, atbilstības, kvalitātes un finansējuma piešķiršanas vērtēšanas kritēriju pārbaudes. Komisijas darbā piedalījās nominēti eksperti no Norvēģijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī Latvijas zinātnieki.

Valsts izglītības attīstības aģentūras lēmumus par projekta iesnieguma apstiprināšanu, projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu vai projekta iesnieguma noraidīšanu plāno izsūtīt līdz maija beigām.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumu Nr.649 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi[ārēja saite] 63.punktu projektu var sākt īstenot ar dienu, kad Aģentūra ir paziņojusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu. Projekta iesnieguma iesniedzējam jāievēro lēmumā noteiktie projekta īstenošanas nosacījumi un līdz projekta līguma noslēgšanai nav tiesību pretendēt uz programmas līdzfinansējumu par projekta īstenošanā veiktajām darbībām.

Apstiprināto projektu iesniegumu saraksts (.pdf)