Publicēts 22 maijs 2015

Ogrē noticis seminārs “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, kuru atklāja novada domes priekšsēdētājs Artūrs Mangalis. Seminārā, kas notika Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros, tikās pārstāvji no Ogres novada pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un izglītības iestādēm, kas plāno vai realizē novada pieaugušo izglītību, kā arī uzņēmēji.

Dalībnieki apsprieda novada pieaugušo izglītības politiku, tās atbilstību mērķauditorijas vajadzībām un darba tirgus pieprasījumam, kā arī definēja lielākās izglītības saņēmēju grupas. Tā kā Ogres novadā nav pieaugušo izglītības centra, un pašvaldībā – pieaugušo izglītības darba speciālista, īpaši tika diskutēts par atbildīgajām personām vai struktūrām, kas varētu uzņemties Ogres novada pieaugušo izglītības plānošanu un koordināciju.

Uzņēmuma “Hanzas elektronika” valdes priekšsēdētājs Alvis Vagulis runāja par nepieciešamību izstrādāt profesionālās izglītības kompetenču centros un arodskolās programmas, kas ļautu šo mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi izmantot arī pieaugušo izglītībai. Skolu pārstāvji uzsvēra nepieciešamību izmantot mākslas, mūzikas un citu radošo nozaru izglītības programmas arī pieaugušo izglītībā, tādējādi attīstot kreativitātes un netradicionālu risinājumu pieredzi.

Debatējot par institūciju, kura varētu pārraudzīt pieaugušo izglītību Ogres novadā, kā arī koordinēt sadarbību ar blakus esošajiem novadiem vai plānošanas reģiona ietvaros, izskanēja vairāki priekšlikumi: vietējās bibliotēkas un to darbinieki, novada pašvaldības Izglītības un sporta lietu pārvalde, topošā pašvaldības vienas pieturas Aģentūra un Ogres Biznesa un inovāciju centrs.

Ogres Biznesa un inovāciju centra vadītājs Uģis Amons ierosināja pieaugušo izglītību plānot un realizēt, partneriem sadarbojoties Ogres reģionālās attīstības centra robežās, kas aptvertu astoņus novadus, taču būtu kompaktāka teritorija nekā Rīgas plānošanas reģions.

Semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, notikuši jau 13 dažādu Latvijas novadu pašvaldībās, un līdz gada beigām kopumā plānotas 28 diskusijas. Īpaša vērība tajās tiek veltīta pieaugušo izglītības sadarbības tīklu veidošanai starp blakus esošajiem novadiem un plānošanas reģionu ietvaros, lai pēc iespējas efektīvi apgūtu pieaugušo izglītībai atvēlētos resursus laika posmā līdz 2020. gadam.

Semināri “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” notiek Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) realizētā projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.