Publicēts 26 maijs 2015

Turpinot profesionālās izglītības kvalitātes un modernas mācību vides uzlabošanu, Ministru kabinets otrdien, 26.maijā, apstiprināja vairāku profesionālās izglītības iestāžu pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centriem. Tādējādi tiks pilnveidots mācību programmu klāsts un materiālais nodrošinājums, kā arī radītas iespējas piesaistīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu izglītības iestāžu attīstībai.

Ar jauno mācību gadu Alsviķu arodskola kļūs par Smiltenes tehnikuma mācību īstenošanas vietu Alsviķos, kur tiks turpināta profesionālās izglītības programmu īstenošana. Audzēkņi turpinās mācīties un pedagogi strādāt tajā pašā vietā Alsviķos, kur turpmāk atradīsies Smiltenes tehnikuma teritoriālā struktūrvienība. Pievienojot arodskolu tehnikumam, Alsviķos tiks saglabāta kvalitatīvas profesionālās izglītības pieejamība reģionā, pilnveidota izglītības programmu īstenošanas materiāli tehniskā bāze, tehnikumam piesaistot ES finansējumu. Tāpat, ņemot vērā Smiltenes tehnikuma prestižu un tā kompetences centra statusu, finansiālās iespējas, arī arodskolas audzēkņiem tiks paplašināts piedāvāto izglītības programmu, tai skaitā pieaugušo izglītības un tālmācības programmu, skaits. Tas ļaus sagatavojot darba tirgus prasībām atbilstošus un tautsaimniecībai, tai skaitā Vidzemes reģiona un Alūksnes novada attīstībai nepieciešamus speciālistus. Turklāt, fondu ieguldījumi paredz nodrošināt mācību telpu tehnisko pieejamību arī skolēniem ar speciālām vajadzībām, vienlaikus vienlīdzīgi iekļaujot visus skolēnus modernā un pievilcīgā mācību vidē.

Sākot ar šā gada 1.septembri, Skrundas Profesionālās vidusskolas izglītības programmas pārņems Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas programmas pārņems Smiltenes tehnikums, un Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas izglītības programmas - Rīgas Amatniecības vidusskola. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem tiks nodrošināta iespēja turpināt mācības izglītības iestādēs, kas pārņems profesionālo skolu izglītības programmu īstenošanu. Audzēkņiem tiks nodrošināta iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. Arī daļai pedagogu būs iespēja strādāt tajās izglītības iestādēs, kuras pārņems attiecīgās izglītības programmas. Jāatzīmē, ka, ņemot vērā Rīgas Amatniecības vidusskolas prestižu un tās reālo iespēju tuvākajā laikā iegūt profesionālās izglītības kompetences centra statusu, kā arī iespēju piesaistīt ES fondu finansējumu un nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, tiks paplašināts profesionālās vidusskolas piedāvāto izglītības programmu skaits un infrastruktūra.

Šajās izglītība iestādēs pēdējos gados ir turpinājis sarukt audzēkņu skaits, līdz ar to samazinājies arī skolām pieejamais valsts budžeta finansējuma apmērs, ko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem aprēķina atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības iestādē. Demogrāfiskās prognozes liecina, ka audzēkņu skaits šajās profesionālās izglītības iestādēs arī turpmākajos gados varētu samazināties. Tāpēc skolas kā patstāvīgas izglītības iestādes atbilstoši noteiktajiem kritērijiem nevarēs kvalificēties profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanai. Arī ES fondu finansējums nav pieejams izglītības iestādēm ar nelielu skolēnu skaitu, tādējādi nenodrošinot skolu tālākas attīstības perspektīvas.

Turpinot profesionālās izglītības kvalitātes un modernas mācību vides uzlabošanu un darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, Izglītības un zinātnes ministrija attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu. Tas paredz, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā - darba galdos, laboratorijās un autotehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās. Šis process turpina arī Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādņu 2010.-2015.gadam īstenošanu, veidojot modernu, mūsdienu prasībām atbilstošu profesionālās izglītības infrastruktūru. Vienlaikus tiek sekmēta visu veidu resursu efektīva izmantošana, paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un pieejamību, kā arī ceļot profesionālās izglītības prestižu.

Alsviķu arodskolā mācās 142 audzēkņi arodskolas septiņās īstenotajās izglītības programmās: „Būvdarbi”, „Ādas apstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Datoru lietošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Sociālā aprūpe”, “Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija”. Skrundas Profesionālajā vidusskolā mācās 189 skolēni. Skola šajā mācību gadā īsteno četras izglītības programmas - „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, „Būvdarbi” un “Enerģētika un elektrotehnika”.

Rīgas Pārdaugavas profesionālajā vidusskolā mācās 292 skolēni trīs izglītības programmās - „Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu izgatavošana” un “Administratīvie un sekretāra pakalpojumi”, šajā mācību gadā apgūstot apdares darbu tehniķa, galdnieka, mēbeļu galdnieka, sekretāra, lietveža un klientu apkalpošanas speciālista profesiju. Jaungulbenes Profesionālajā vidusskolā profesiju apgūst 158 audzēkņi. Profesionālā vidusskola 2014./2015.mācību gadā īsteno trīs izglītības programmas - „Autotransports” ar profesionālām kvalifikācijām automehāniķis un autoelektriķis, „Lauku tūrisma pakalpojumi” ar profesionālo kvalifikāciju lauku tūrisma speciālists un „Grāmatvedība” ar profesionālo kvalifikāciju grāmatvedis.

Ar otrdien, 26. maijā, valdībā apstiprinātajiem Ministru kabineta rīkojuma projektiem iespējams iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=805

profesionala-izgl-centros