Publicēts 26 maijs 2015

Šodien Ministru kabinets apstiprināja kārtību, kādā piešķirams atbalsts dalībai Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju programmu projektos, kā arī noteica šo programmu pētniecības un attīstības projektus, kuri atbilst prasībām atbalsta saņemšanai. Atbalsta saņēmēji būs zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, komersanti, biedrības un citi saimnieciskās darbības veicēji neatkarīgi no to juridiskā statusa. Atbalsts dos iespēju valstij ražot eksportējamus produktus un sniegt starptautiski konkurētspējīgus pakalpojumus.

Lai īstenotu ES pētniecības un inovāciju programmu “Apvārsnis 2020”, kas paredzēta 2014.-20120. gadam, realizētu Latvijas dalību citos pētniecības projektos kopuzņēmumu, konsorciju un aktivitāšu ietvaros (piem., ECSEL, IMI, ERIC, GEANT) un ar to saistīto dalības maksu segšanu, kā arī ievērotu ES jaunās valsts atbalsta regulas, kas nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību pētniecībai, izstrādei un inovācijai nozarēs, kas attiecas uz ES darbību, bija nepieciešams ieviest grozījumus esošajos MK noteikumos, kas regulē atbalstu dalībai starptautiskajās programmās. Tā kā grozījumu apjoms pārsniedza 50 % no kopējā noteikumu punktu skaita, tika izstrādāts jauns noteikumu projekts.

Pieņemtie noteikumi nosaka prasības pretendentam atbalsta saņemšanai, atbalsta apjomus, intensitāti un palielinājumu, attiecināmās izmaksas un citus ar atbalstu saistītus jautājumus. Maksimāli pieļaujamais valsts līdzfinansējuma vai valsts atbalsta apmērs vienam projektam nepārsniegs vienu miljonu eiro kārtējā gada ietvaros, izņemot valsts līdzfinansējumu dalības nodrošināšanai COST aktivitātē.

Atbalstu saņems tie projekti, kuriem ir nepieciešams Latvijas daļas finansējums, jo šādi projekti jau ir kvalificējušies atbilstoši attiecīgo ES institūciju organizētiem atklāto projektu konkursu prasībām un tiem tiek piešķirts attiecīgs ES finansējums, tai skaitā F4E kopuzņēmumā un EURATOM programmā, BONUS programmā, ERA-NET un COST aktivitātēs.

Atbalsts sekmēs uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidotas saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un izstrādes centriem un augstākās izglītības nozari, it īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, ekoinovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību.

Tiks optimizēta starptautisko programmu administrēšana,- atbalsta pretendentiem turpmāk projektu iesniegumi būs jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA), nevis Izglītības un zinātnes ministrijā. VIAA arī turpmāk slēgs līgumus ar atbalsta pretendentiem par atbalsta piešķiršanu un uzraudzīs to izpildi.

Ar MK noteikumu projektu ”Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā“ var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40347400&mode=mk&date=2015-05-26

zinatne petnieciba