Publicēts 27 maijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir paredzējusi paaugstināt akreditācijas kvalitāti, piesaistot neatkarīgus augsta līmeņa ekspertus, kuri ne tikai vērtēs augstākās izglītības studiju programmas, bet arī sniegs ieteikumus to uzlabošanai un attīstībai. Lai Akadēmiskās informācijas centrs (AIC) kā akreditācijas institūcija varētu nodrošināt šī pakalpojuma kvalitāti, IZM ir izstrādājusi AIC maksas pakalpojumu cenrādi, ar kuru trešdien, 27.maijā, iepazīstinās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātus.

“Akadēmiskās informācijas centram kā akreditācijas aģentūrai ir jāstrādā tā, lai tās sniegtie pakalpojumi ikvienai augstskolai vai koledžai dotu maksimālu ieguvumu, piedāvājot augstas raudzes ekspertīzi un atbalstu,” uzsver Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa. “Efektīva akreditācija ir priekšnoteikums kvalitatīvai izglītībai. Mums ir svarīgi, lai studēt gribētāji un sabiedrība kopumā varētu paļauties uz Latvijas augstākās izglītības kvalitāti un atbilstību starptautiskiem standartiem. Tieši augstskolas un koledžas būs galvenie ieguvēji no kvalitatīvas akreditācijas aģentūras darbības, tādēļ tām jābūt visvairāk ieinteresētām kvalitatīvos neatkarīgas un profesionālas akreditācija aģentūras pakalpojumos.” 

2014.gada decembrī veiktie grozījumi Augstskolu un Izglītības likumos, paredz, ka augstskolu un koledžu, kā arī studiju virzienu akreditācija, studiju programmu licencēšana un izglītības dokumentu pielīdzināšana veicama saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprinātu AIC maksas pakalpojumu cenrādi. Cenrāža noteiktās samaksas apjoms atbilst šī pakalpojuma patiesajām izmaksām un tā  lielāko daļu veido tieši ekspertu darba apmaksa.

Ekspertīzei ir jāatbilst starptautiskām prasībām. Ekspertiem ir jābūt augsti kvalificētiem un ar pieredzi augstskolu vai koledžu akreditācijā, tādēļ apmaksas līmenim ir jābūt līdzvērtīgam un konkurētspējīgam, salīdzinot ar citām Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR) iekļautām akreditācijas aģentūrām.  Jaunajos noteikumos ir būtiski paaugstinātas prasības ekspertu kvalifikācijai, kā arī precīzāk noteikts ekspertu izstrādājamā atzinuma saturs un palielināts ekspertu darbam atvēlētais laiks.

Aplēses liecina, ka cenrādī noteiktās Latvijas akreditācijas aģentūras pakalpojumu izmaksas būs mazākas nekā kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā, kur šo procesu gan pilnībā finansē valsts. Taču arī Latvijā būs iespējams piesaistīt līdzfinansējumu no ES fondu speciālo atbalsta mērķu programmām, kurās ir paredzēta studiju virzienu akreditācijas izmaksu segšana augstskolām un koledžām.

Ar MK noteikumu projektu „Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” un cenrādi var iepazīties IZM mājaslapā: http://www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/normativo-aktu-projekti