Publicēts 28 maijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) veic pārbaudes padotības iestādēs saistībā ar Valsts kontroles (VK) revīzijā konstatētajiem trūkumiem, lai nodrošinātu budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim. Vienlaikus ministrija turpinās pārraudzīt revīzijas ieteikumu ieviešanu un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidi, kas nepieļautu VK revīzijā konstatēto pārkāpumu rašanos.

Valsts kontrole ministrijai ir sniegusi pozitīvu atzinumu un revīzijā „Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada pārskata sagatavošanas pareizību” norāda, ka IZM 2014.gada pārskats visos būtiskākajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par IZM finansiālo stāvokli, tā izmaiņām un IZM darbības rezultātiem 2014.gadā. Vienlaikus tiek vērsta uzmanība uz nepilnībām un sniegti ieteikumi to novēršanai.

Ņemot vērā pārkāpumus vairākās profesionālās izglītības iestādēs saistībā ar degvielas izlietojuma uzskaiti un ceļazīmju noformēšanu, IZM padotības iestādēs veiks transportlīdzekļu izmantošanas pārbaudes.

Lai novērstu turpmāku iespējamu pārkāpumu rašanos, ministrija ir izstrādāts ieteikumu ieviešanas laika grafiks, kas paredz uzlabojumus katrā izglītības iestādē par iekšējās kontroles sistēmas darbību un tās pilnveides iespējām, organizēt seminārus padotības iestāžu vadītājiem un grāmatvežiem par aktualitātēm. 2015.gada aprīlī sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju tika organizēts 2 dienu seminārs padotības iestāžu iepirkumu speciālistiem. Atbilstoši ieteikumu ieviešanas laika grafikam ministrija jau ir uzsākusi darbu pie centralizētas grāmatvedības uzskaites sistēmas ieviešanas visā ministrijas resorā, tādējādi turpmāk nodrošinot attālinātu kontroli par padotības iestāžu veiktajiem darījumiem.

Izglītības un zinātnes ministrija atzinīgi vērtē VK ieguldījumu nepilnību identificēšanā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir ievērojami samazinājies konstatēto nepilnību apjoms, tajā skaitā nevienā no 55 IZM padotības iestādēm 2014.gadā nav konstatētas interešu konflikta situācijas. Taču, lai turpmāk nodrošinātu sekmīgāku nozīmīgu projektu vadību un novērstu valsts budžeta līdzekļu nelietderīgu izlietošanu, IZM izvērtēs un pilnveidos izveidoto iekšējās kontroles sistēmu.