Publicēts 09 jūnijs 2015

Šodien Ministru kabinets atbalstīja izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) priekšlikumus augstākās izglītības finansēšanas modeļa maiņai. "Jaunais modelis ļaus mums finansēt tādu augstāko izglītību, kura ir cieši saistīta ar Latvijas tautsaimniecības vajadzībām. Jaunā kārtība rosinās augstskolas ciešāk saistīt izglītību un pētniecību un motivēs uzlabot studiju kvalitāti. Šis ir nozīmīgs lēmums, lai nākotnē Latvijas augstskolas spētu konkurēt ar Eiropas labākajām universitātēm" pēc MK lēmuma skaidroja izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Jaunais modelis sakārto augstākās izglītības finansēšanas sistēmu un ir balstīts uz trīs pīlāriem - finansējums studiju nodrošināšanai, finansējums par sasniegtajiem rezultātiem, un attīstības finansējums.

Reforma paredz pirmo pīlāru, studiju nodrošinājuma finansējumu, saistīt ar Latvijas tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām. Ministrija aktualizēs arī "studiju vietas" izmaksu aprēķina metodiku un studiju izmaksu koeficientus. Augstākās izglītības institūcijām būs jāievieš rezultātu pārvaldība un rezultātos balstīta personāla atalgojuma sistēma.

Otrais pīlārs, snieguma finansējums, tiks piešķirts institūcijām, kuras vislabāk iesaistījušas pētniecībā studentus un jaunos zinātniekus, veiksmīgi sadarbojušās starptautiski un ar uzņēmējiem. Šogad otrajam pīlāram paredzēts finansējums 5,5 milj. EUR apmērā, nākošgad - 6,5 milj. EUR apmērā, bet 2017. gadā - 6,5 milj. EUR apmērā. Finansējums tiks piešķirts Izglītības un zinātnes, Kultūras, Veselības un Zemkopības ministriju padotībā esošajām augstākās izglītības institūcijām.

Trešais pīlārs, attīstības finansējums, tiks piešķirts augstskolu un mācību procesa modernizācijai. Sākot no 2015. gada tam paredzēts specifiskais atbalsts Eiropas Savienības Kohēzijas politikas fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".

Jaunajā finansēšanas kārtībā ir iestrādāti kvalitāti motivējoši mehānismi, kas veicinās pāreju uz finansējumu atbilstoši rezultātam – par sniegumu pētniecības un studiju procesa integrācijā, kā arī sniegs papildus studiju finansējumu inovatīvām, tautsaimniecības attīstības vajadzībām atbilstošām programmām un izglītības pieejai reģionos.

Jaunais finansēšanas modelis neattiecas uz Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju, ko finansē no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Modelis neattiecas arī uz Iekšlietu ministrijas sistēmas izglītības iestādēm - koledžām.

Ministrijai līdz 2015. gada 1. jūlijam jāsagatavo grozījumi atbilstošajos MK noteikumos, nosakot līdzekļu piešķiršanas kārtību. Līdzekļi finansēšanai piešķirami līdz 2015. gada 1. oktobrim.

Ar MK rīkojumu “Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā” var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40335458&mode=mk&date=2015-05-19