Publicēts 19 jūnijs 2015

Vairāk nekā 60 profesionālās izglītības un apmācības jomas eksperti 17. un 18. jūnijā pulcējās Jūrmalā 6. ikgadējā Eiropas kvalitātes nodrošināšanas profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) forumā, kur diskutēja par profesionālās izglītības kvalitāti, tās novērtēšanu un iespējām pilnveidot profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas principus Eiropas valstīs.

Forumā izvērtēja EQAVET kritērijiem atbilstošas profesionālās izglītības iestāžu kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanas gaitu Eiropas valstīs, iepazīstoties ar Somijas, Nīderlandes, Rumānijas un citu valstu pieredzi. Dalībnieki vairākās darba grupās diskutēja par darba devēju lomu profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas procesā un iespējām pilnveidot sadarbību ar darba devējiem, lai profesionālā izglītība spētu pielāgoties strauji mainīgā darba tirgus prasībām. Tāpat tika apspriestas iespējas, kā pilnvērtīgi un vispusīgi novērtēt tālmācības formā īstenoto izglītības programmu kvalitāti.

„Esmu pārliecināta, ka forumā mūs vieno kopīga izpratne par kvalitatīvas izglītības, it īpaši profesionālās izglītības, nozīmi. Izglītība ietekmē mūsu dzīves kvalitāti, tā nodrošina katras valsts ekonomisko izaugsmi un attīstību, tādēļ ir būtiski, lai visas iesaistītās puses nonāktu pie vienotas izpratnes par aspektiem, kas veido kvalitatīvu izglītību, un priekšnoteikumiem, kas palīdz to sasniegt,” foruma atklāšanā uzsvēra Latvijas Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienesta) vadītāja Inita Juhņēviča.

Savukārt EQAVET sekretariāta vadītājs Šons Fīriks (Seen Feerick) norādīja, ka profesionālajai izglītībai Eiropā jākļūst pievilcīgai un elastīgai, lai pārliecinātu potenciālos audzēkņus, ka tās iegūšana attīstīs nepieciešamās prasmes un ļaus veiksmīgi iekļauties darba tirgū.

Forumā prezentēja vairāku ar profesionālās izglītības novērtēšanu saistītu Eiropas Savienības projektu rezultātus, piemēram, par tiešsaistes pašnovērtēšanas sistēmu profesionālās izglītības iestādēm, kvalitātes kultūru, kā arī kvalitātes novērtēšanu finanšu sektora darbinieku apmācībā. Kvalitātes kultūru, t.i., regulāras izglītības kvalitātes monitoringa tradīcijas kā nozīmīgu profesionālās izglītības īstenošanas aspektu bieži minēja arī foruma darba grupu sarunās.

Iepazīstoties ar 2013.-2015.gada darba rezultātiem, foruma dalībnieki strādāja pie jaunas darba programmas 2016.-2017.gadam un diskutēja par mērķiem un aktivitātēm, kas šajā laika periodā jāīsteno EQAVET sadarbības tīklā. Turpmākajā periodā paredzēts veicināt sadarbību ar darba devējiem un profesionālās izglītības iestādēm, pilnveidot profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas kultūru, kā arī nostiprināt pašas EQAVET ietvarstruktūras darbību. Profesionālās izglītības jautājumi tiks skatīti arī ministru līmenī 22.jūnijā, kad Rīgā notiks Profesionālās izglītības un apmācības ministru, sociālo partneru un EK pārstāvju sanāksme.

EQAVET jeb Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūra ir sadarbības tīkls, kas apvieno ES dalībvalstis, sociālos partnerus un Eiropas Komisiju, lai izveidotu un ieviestu vienotus kritērijus profesionālās izglītības un profesionālās tālākizglītības kvalitātes nodrošināšanai. Latvijā EQAVET un vienoto profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanas rādītāju ieviešanu kopš 2013.gada koordinē IKVD.

Forumu organizē Eiropas Komisija un EQAVET sekretariāts sadarbībā ar IKVD. Tajā piedalās Eiropas Komisijas, EQAVET sekretariāta, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP), ES aģentūras „European Training Foundation” (ETF), kvalitātes dienesta, kā arī EQAVET dalībvalstu izglītības politikas veidotāju, EQAVET koordinatoru, Latvijas izglītības iestāžu un sociālo partneru pārstāvji.

Papildu informācija www.eqavet.eu un www.ikvd.gov.lv