Publicēts 23 jūnijs 2015

Eiropas pētniecības telpas un Inovāciju Savienības stiprināšana, kā arī reformas investīciju vides uzlabošanai ir bijuši svarīgi darba virzieni Latvijas prezidentūras laikā Eiropas Padomē. To šodien Briselē Eiropas pētniecības telpas (ERA, European Research Area) konferencē uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile.

Ministre konferences uzrunā uzsvēra, ka Latvijas prezidentūras laikā Padome apstiprinājusi vairākus svarīgus secinājumus par Eiropas pētniecības telpas attīstību, kā arī pētniecības un inovāciju nozīmi Eiropas jaunajā digitālajā dienaskārtībā un pētniecības rezultātu un datu pieejamību. Tāpat Padomes darba kārtībā bijuši nozīmīgi reformu jautājumi, un īpaša uzmanība pievērsta pamatnosacījumiem investīciju piesaistei inovācijām.

“Ir izveidots Eiropas pētniecības telpas pamats, un dalībvalstīm ir jāmobilizē savs darbs, lai vienotā pētniecības telpa pilnvērtīgi darbotos,” atzīmēja M. Seile, “taču, attīstot apstiprinātās prioritātes, mums vienlaikus jāsaglabā tālredzīga spēja mainīties.”  Eiropai ir nepieciešams nodrošināt stratēģiskos publiskos ieguldījumus pētniecībā un inovācijā un stimulēt privātos ieguldījumus, vienlaikus nodrošinot sinerģiju starp dažādiem finansējuma avotiem, tai skaitā Eiropas fondu investīciju stratēģijas, norādīja Seile, atzīmējot šo kā būtiskāko Padomes vēstījumu Latvijas prezidentūras laikā.

Ir turpinājies darbs pie Eiropas pētniecības telpas un Inovāciju Savienības tālākas stiprināšanas, debatēts par to, kā veicināt reformas pētniecības un inovāciju jomā, lai sekmētu investīciju piesaisti un zinātnes potenciāla labāku izmantošanu. Ir svarīgi saglabāt investīcijas pētniecībā un inovācijās, plašāk jāizmanto nodokļu stimuli inovācijai un uz izaugsmi orientēts valsts atbalsts, jāmazina šķēršļi pētnieku mobilitātei un jāveicina atklāta pieeja pētniecības rezultātiem (open science), kas ir viens no inovāciju un attīstības pamatnosacījumiem. “Atvērta un uz sadarbību orientēta zinātnes sistēma sniedz sociālus ieguvumus un veicinās izcilību Eiropas telpā,” konferences dalībniekiem sacīja M. Seile.

Vienota sadarbības telpa pētniecībā un inovācijās, samazināti šķēršļi zināšanu, tehnoloģiju un pētnieku apritei – tie ir galvenie mērķi, ko nosaka arī Eiropas pētniecības telpas ceļvedis 2015. – 2020. gadam.

Viņa arī norādīja, ka pilnībā funkcionējoša Eiropas pētniecības telpa būs ieguvums ikvienai dalībvalstij, jo veicinās pētniecisko darbu un informācijas atvērtību un pieejamību, uzlabos pētnieku mobilitāti un pievilcību ārvalstu pētniekiem, kā arī izveidos Eiropas iekšējo zināšanu tirgu. Latvija kā neatņemamu uz zināšanām balstītas attīstības sastāvdaļu saskata mērķētu atbalstu pētniecībai un inovācijai, norādīja izglītības un zinātnes ministre.