Publicēts 26 jūnijs 2015

Izglītības un zinātnes ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu uz Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referenta (ierēdņa) amatu. Pieteikumi tiek gaidīti līdz 16.jūlijam!

Galvenie amata pienākumi:

 • Gatavot analītiskus pārskatus par augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbību un tās rezultātiem.
 • Izstrādāt un aktualizēt vadlīnijas, pēc kurām augstākās izglītības un zinātniskās institūcijas iesniedz ministrijā datus par savu darbību un tās rezultātiem.
 • Piedalīties Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas monitoringa sistēmas veidošanā un nodrošināšanā.
 • Piedalīties vai sniegt atbalstu attīstības plānošanas dokumentu projektu, tiesību aktu projektu un informatīvo ziņojumu projektu sagatavošanā departamenta kompetences jomās.
 • Īstenot padotību pār ministrijas padotībā esošajām institūcijām un sadarbību ar nozari un partneriem.
 • Piedalīties pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) politikas un stratēģijas izstrādē un īstenošanā.
 • Piedalīties likumu un citu normatīvo aktu projektu izstrādē un saskaņošanā, savas kompetences ietvaros izstrādāt koledžas izglītību regulējošus normatīvo aktu projektus.
 • Piedalīties koledžu institucionālās reformas jautājumu risināšanā. Organizēt koledžu nolikumu izstrādi un to apstiprināšanu.
 • Sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu pārraudzīt koledžu studiju programmu īstenošanu. Veikt ministrijas padotībā esošo koledžu uzraudzību, t.sk. piedalīties ministrijas Audita nodaļas organizētajās šo iestāžu pārbaudēs;
 • Analizēt pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, izmantot ārvalstu pieredzi, izstrādāt rekomendācijas koledžu izglītības pilnveidei valstī.
 • Organizēt ceturtajam un piektajam profesionālās (Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras 5., 6., 7. un 8.) kvalifikācijas līmenim atbilstošu (augstākās izglītības) profesiju standartu izstrādi, savas (departamenta) kompetences ietvaros koordinēt nacionālās kvalifikāciju sistēmas pilnveidi, ieviešanu un attiecināšanu Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.

Ar prasībām pretendentiem/-ēm un plašāku informāciju par pieteikšanos vakancei var iepazīties šeit:
Darba piedāvājums - Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecākā referenta (ierēdņa) amats