Publicēts 30 jūnijs 2015

Valsts izglītības satura centrs (VISC) šodien, 30.jūnijā, izsniedza 19906 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību.

Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās - izglītības iestādēm.

11.jūnijā VISC jau izsniedza 3889 vispārējās pamatizglītības sertifikātus.

Kopumā vērtējot šā gada jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, tas ir nedaudz uzlabojies eksāmenos matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, franču valodā, krievu valodā un vācu valodā. Nedaudz zemāki rezultāti šogad ir eksāmenos latviešu valodā, angļu valodā un fizikā.

Precīzāka eksāmena rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šā gada septembrī, taču pirmie rezultāti VISC mājaslapā tiks publiskoti 1.jūlijā.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā [ārēja saite]. Noslēdzoties sesijai, šobrīd VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada visu valsts pārbaudes darbu uzdevumi [ārēja saite].

Tās personas, kuras skolu ir pabeigušas agrāk, bet vēlas turpināt mācības, vidusskolu eksāmenus šogad varēja kārtot arī četrās augstskolās, ar kurām VISC ir noslēgts sadarbības līgums: Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Vidzemes Augstskolā. Šogad augstskolās centralizētos eksāmenus kārtoja 237 personas.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli [ārēja saite uz .pdf failu]. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt procentuālais vērtējums svešvalodu eksāmenā izteikts atbilstoši šādiem Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs (EVKP) noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Tiem, kuru svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, tas netiek izteikts atbilstoši EVKP līmeņiem, bet tikai procentos.  

Zem 5% eksāmena kopvērtējums šogad bija 27 eksāmenu kārtotājiem latviešu valodā, 62 eksāmenu kārtotājiem matemātikā, 6 angļu valodā un 1 vēsturē.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

CE VISC