Publicēts 10 jūlijs 2015

BalviBalvos 9. jūlijā notika diskusija un seminārs par “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas”, uz kuru bija pulcējušies Balvu, Daugavpils,  Viļakas, Kārsavas, Rugāju, kā arī Alūksnes pašvaldību, nevalstisko organizāciju  un izglītības iestāžu pārstāvji, kas iesaistīti pieaugušo izglītības plānošanā un īstenošanā.

Semināra uzdevums bija aktualizēt jautājumus par pieaugušo izglītības koordināciju Latgalē,  veicināt sadarbību starp blakus esošajiem novadiem un pašvaldībām, kā arī pārrunāt pieaugušo izglītības programmu atbilstību cilvēku interesēm un darba tirgus pieprasījumam.

Balvu Profesionālās vidusskolas direktores vietniece pieaugušo izglītības jomā Maruta Castrova uzsvēra, ka pieaugušo izglītība ir kopējās izglītības sistēmas pilnvērtīgs atzars, kuru nevar balstīt uz brīvprātīgo darbu, tāpēc katrā pašvaldībā būtu nepieciešams pieaugušo izglītības koordinators.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Daugavpils tehnikums”  pārstāvji runāja par nepietiekamu izglītības saņēmēju motivāciju, kas ir viens no galvenajiem faktoriem, kas apgrūtina pieaugušo izglītības mācību grupu veidošanu. Bezdarbs un ilgstoša atrašanās ārpus darba tirgus, nepietiekamas mācīšanās iemaņas, formāli veidotas mācību programmas, pieaugušo izglītības metodoloģijas trūkums – tie ir tikai daži no iemesliem, kas liedz cilvēkiem atklāt saikni starp izglītošanos un dzīves kvalitātes pieaugumu. Kā veiksmīga pieredze tika minēta izglītības programmu validācija (praksē iegūto zināšanu un kompetences profesionāls novērtējums), ko realizē “Daugavpils tehnikums”. Validācijas process ļauj dažādu nozaru speciālistiem, kas nav izgājuši formālu profesionālo apmācību,  īsā laikā saņemt prasmes apliecinošu izglītības dokumentu. “Daugavpils tehnikumā” validācija iespējama 11 dažādās profesijās. Balvu muzeja vadītāja Inta Supe akcentēja, ka ne tikai amata meistariem, arī kultūras darbiniekiem būtu nepieciešama profesionālo prasmju validācija – nozarē strādā daudzi cilvēki, kuru izglītības diploms iegūts pavisam citā jomā.

Diskusijas dalībnieki atzina, ka daudzviet pieaugušo izglītības programmu saturam nākas pieiet radoši, piemēram, Rugāju novadā izveidota speciāla programma mājsaimniecēm, bet Balvu novada centrālajā bibliotēkā var apgūt komunikācijas tehnoloģijas.

Balvu novada Izglītības pārvaldes vadītāja Nora Apine uzsvēra, ka Balvos ir iedibinātas pieaugušo izglītības tradīcijas, taču svarīgi, lai arī turpmāk mazajos novados tiktu saglabātas skolas, kurās notiek ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo izglītošana un koncentrējas visa novada sabiedriskā dzīve.

Semināra dalībnieku vērtējumam tika piedāvāta arī Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas  audzēkņu tērpu kolekcijas “Raksti” un “Baltijas saule”. 

Seminārs notika Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem” Latvijā:  valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju. Minētais projekts ir viena no aktivitātēm, izstrādājot un ieviešot vienotu pieaugušo izglītības politiku valstī, un turpina apjomīgo Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam.

balvi 0231