Publicēts 14 jūlijs 2015

Šodien, 2015.gada 14.jūlijā, Ministru kabineta sēdē ir izskatīti jaunie Ministru kabineta noteikumi „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrācijas kārtība” (MK noteikumi), kas noteic vienotu regulējumu gan izglītības iestāžu, gan arī citu Izglītības likumā noteiktu institūciju (biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības, kuru uzdevumos ietilpst pieaugušo izglītības programmu īstenošana – institūcija) reģistrēšanai.

MK noteikumi paplašina Izglītības kvalitātes valsts dienesta (kvalitātes dienests) funkcijas, t.i., uzdod turpmāk reģistrēt arī institūcijas, attiecīgi izveidojot un uzturot Institūciju reģistru, kas tāpat kā Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļa, ko kārto pilnvarota kvalitātes dienesta amatpersona.

MK noteikumi stāsies spēka 2015.gada 1.augustā, bet Institūciju reģistrācija tiks uzsākta 2015.gada 1.septembrī.

Pamatā ir saglabāta līdzšinējā izglītības iestāžu reģistrācijas kārtības prakse un līdz šim izsniegtās izglītības iestāžu reģistrācijas apliecības paliek spēkā.

MK noteikumi nosaka iesniegumu formas un dokumentus, kas iesniedzami izglītības iestādes un institūcijas reģistrācijai, reglamentē iesniegto dokumentu izskatīšanas un attiecīgo lēmumu pieņemšanas kārtību, izsniedzamo apliecību paraugus, kā arī nosaka VIIS norādāmās ziņas par izglītības iestādi un institūciju.

MK noteikumi paredz, ka abos reģistros (Izglītības iestāžu un Institūciju) tiek iekļautas tikai tās izglītības iestādes vai institūcijas, kas nodrošina telpu atbilstību higiēnas, drošības, būvēm noteiktajām prasībām, par ko attiecīgi liecina kompetento institūciju (Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības būvvaldes vai Būvniecības valsts kontroles biroja) sniegtā informācija – atzinumi.

MK noteikumos ir noteikts arī izglītības iestādes un institūcijas pienākums sniegt rakstveidā reģistra atbildīgajai amatpersonai informāciju par ziņām (17.-20.punkts), kas aktualizējamas VIIS, tādejādi uzliekot pienākumu izglītības iestādēm un institūcijām sekot un gādāt par reģistra ierakstu atbilstību faktiskajai situācijai.

Vienlaikus MK noteikumi noteic, ka reģistra atbildīgā amatpersona neizdot rakstveidā atsevišķu lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā, ja mainās:

  • izglītības iestādes vai institūcijas saziņas informācija,
  • izglītības iestādes nolikuma vai institūcijas darbību reglamentējoša normatīvā akta apstiprināšanas datums,
  • izglītības iestādes vai citas institūcijas vadītājs vai atbildīgā amatpersona.

Kopumā noteikumi paredz regulējumu, kas efektīvāk novērš situācijas, kad izglītības iestāde vai institūcija nerīkojas, lai savā darbībā nodrošinātu normatīvo aktu ievērošanu.

MK noteikumu projekts pieejams šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40349167

 

Informāciju sagatavoja Izglītības kvalitātes valsts dienests