Publicēts 14 jūlijs 2015

Jaunie noteikumi par studiju programmu licencēšanas un augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas kārtību, ko otrdien, 14.jūlijā, apstiprināja Ministru kabinets, veicinās studiju programmu kvalitātes uzlabošanu. Licencēšanu un akreditāciju turpmāk veiks neatkarīga organizācija – Akadēmiskās informācijas centrs. Licencēšanas un akreditācijas darbs tiks organizēts atbilstoši starptautiskiem standartiem, katrai novērtēšanai piesaistot arī neatkarīgus augsta līmeņa ārvalstu ekspertus. Jaunā sistēma sniegs studējošajiem drošību par iegūstamās izglītības kvalitāti un diplomu atzīšanu. Savukārt augstskolām un koledžām būs pieejama augstas raudzes ekspertīze un konsultācijas studiju kvalitātes paaugstināšanai.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sadarbībā ar nozari izstrādātie noteikumi paredz Akadēmiskās informācijas centram (AIC) kā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūrai uzņemties jaunu funkciju, kas tiks īstenota atbilstoši starptautiskiem standartiem, līdz 2018. gadam panākot AIC iekļaušanu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (The European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR). Valdība šodien uzdeva IZM sagatavot normatīvo aktu regulējumu, kas atļautu augstākās izglītības iestādēm akreditācijas procesā izvēlēties jebkuru no EQAR iekļautajām akreditācijas aģentūrām.

Jaunā kārtība nodrošinās neatkarību un kvalitāti akreditācijas procesu īstenošanā un lēmumu pieņemšanā, jo tiks veidota profesionāla akreditācijas aģentūra, Studiju akreditācijas komisijā būs pārstāvēti profesionāli lēmumu pieņēmēji. Tāpat tiks uzkrāta un pārvaldīta akreditācijas informācija, nodrošinot diplomu atzīšanas vajadzības.

Vienlaikus arī augstskolas būs ieguvējas no kvalitātes novērtēšanas procesa, jo noteiktas precīzākas un augstākas prasības ekspertu darbam, nodrošinot arī darbu ar ekspertiem un konsensu lēmuma pieņemšanā. Noteikumi paredz lielāku piesaistāmo ekspertu skaitu un ekspertiem nepieciešamo laiku programmu un izglītības iestāžu izvērtēšanai. Eksperti gan vērtēs augstākās izglītības studiju programmas, gan arī sniegs ieteikumus to uzlabošanai un attīstībai. Daudz lielāks uzsvars likts arī uz iekšējās kvalitātes nodrošināšanu augstskolā un ekspertu uz ieteikumu ieviešanu. Savukārt novērtējuma procesā nodalīts atbilstības un kvalitātes vērtējums.

Valdība atbalstīja arī Akadēmiskās informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādi, kurā noteiktas Latvijas akreditācijas aģentūras pakalpojumu izmaksas par augstskolu un koledžu, to studiju virzienu un studiju programmu novērtēšanai.

Ar Ministru kabineta noteikumu “Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi”, “Studiju programmu licencēšanas noteikumi” un “Nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” projektiem lūdzam iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=813

AIC akredit licenc 452x352