Publicēts 17 jūlijs 2015

Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam plānots atbalsts modernas mācību vides veidošanai vispārējās izglītības iestādēs. Piektdien, 17.jūlijā, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji tikās ar 21 reģionālas nozīmes attīstības centru un Pierīgas pašvaldībām, lai diskutētu par speciālā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” priekšatlases kritērijiem.

Šajā fondu periodā paredzēts komplekss atbalsts vispārējā izglītībā, modernizējot izglītības iestāžu mācību vidi, pilnveidojot mācību saturu un attīstot skolēnu individuālās kompetences. Jau patlaban ir uzsākts darbs pie kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes. Kopējais plānotais finansējuma apmērs atbalstam šajās jomās ir 209,5 miljoni eiro.

No šī finansējuma par 162,81 miljoniem eiro plānots atbalstīt ergonomiskas mācību vides izveidi, inovatīvu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un aprīkojuma iegādi, dabaszinātņu kabinetu aprīkošanu vai jaunu kabinetu izveidošanu 7.-9.klasēm. Tāpat finansējumu varēs saņemt dienesta viesnīcu sakārtošanai, skolas sporta infrastruktūras modernizācijai un uzlabošanai. Savukārt jaunas skolas ēkas būvniecība atbalstāma gadījumos, ja pašvaldības attīstības programmā ir norādīta pamatota nepieciešamība, piemēram, būtisks skolēnu skaita pieaugums un nepietiekama pašreizējā infrastruktūra mācību procesa nodrošināšanai.

Šādus ieguldījums paredz arī Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, kuru mērķis ir kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Šī mērķa sasniegšanai ir noteikti arī trīs apakšmērķi - paaugstināt izglītības vides kvalitāti, veicot satura pilnveidi un attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicināt vērtībizglītībā balstītu indivīda profesionālo un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurētspējai darba vidē un uzlabot resursu pārvaldības efektivitāti, attīstot izglītības iestāžu institucionālo izcilību un resursu konsolidāciju.

Tikšanās IZM