Publicēts 09 decembris 2014

Šodien, 9.decembrī, Bulduru Dārzkopības vidusskolas dalībnieku sapulcē nolemts atsaukt Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdi. Dalībnieku sapulce secinājusi, ka  valde pašreizējā sastāvā nav spējusi īstenot kapitālsabiedrības interešu nodrošināšanu un svarīgu lēmumu pieņemšanu, tostarp iepirkumu realizāciju, apdraudot Bulduru Dārzkopības vidusskolas turpmāko darbību.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbībā konstatēti pārkāpumi, organizējot būvdarbu iepirkumu un izvērtējot atklāta konkursa piedāvājumus, tādejādi apdraudot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā” īstenošanu. Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) konstatētie pārkāpumi iepirkuma procedūrā nozīmē, ka pastāv risks, ka visas projekta izmaksas var tik atzītas par neattiecināmiem izdevumiem, un to summa var sasniegt līdz 757 964 eiro.

Ņemot vērā minēto neattiecināmo izmaksu rašanās risku, IZM uzdeva Bulduru Dārzkopības vidusskolas valdei veikt nepieciešamās darbības, lai novērstu neattiecināmo izmaksu rašanās risku, nodrošinātu tiesisku atklāta konkursa norisi, un uzdeva valdei piedāvāt risinājumus tālākai rīcībai. Laikā no 2014.gada 20.novembra līdz 2014.gada 9.decembrim - VSIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” dalībnieku sapulces norises laikam - Bulduru Dārzkopības vidusskola valde nav veikusi nekādas darbības IZM doto uzdevumu izpildē, nespējot vienoties par iespējamo tālāko rīcību.

Valdes locekļi A.Griķis un I.Vārna iesnieguši katrs savu, atšķirīgu viedokli par radušos situāciju, un valdes locekļu nespēja vienoties noved pie skolas interešu un  procesu tiesiskuma neievērošanas.

Dalībnieku sapulcē secināts, ka projekta īstenošana ir veikta, neievērojot iepirkumu regulējošos normatīvos aktus un apdraudot gan projekta īstenošanai atvēlētā finansējuma  izlietojumu (tā kopējās izmaksas pārsniedz 1 miljonu eiro), gan projekta īstenošanas termiņus (tas jāpabeidz līdz 2015.gada 31.janvārim). Skolas katlumāja ir avārijas stāvoklī. Ja projekts netiks īstenots, būs apdraudēta Bulduru Dārzkopības vidusskolas turpmākā darbība. 

Valde pašreizējā sastāvā nav spējīga īstenot kapitālsabiedrības interešu nodrošināšanu un svarīgu lēmumu pieņemšanu un zaudējusi IZM kā kapitāla daļu turētāja uzticību.